czwartek, 01 czerwiec 2017 15:10

Piknik lotniczy w 23BLT już w najbliższą sobotę. Poznajcie szczegóły.

Napisane przez 23BLT
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Autor zdjęcia / Źródło: Aviation24.pl / Mariusz Barszcz Autor zdjęcia / Źródło: Aviation24.pl / Mariusz Barszcz

Poniżej przedstawiamy program oraz regulamin pikniku "Dzień otwartych koszar" z okazji święta 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Termin: 03.06.2017 r.
Czas: 10.00-15.00
Główny blok pokazów: od 11.30

   - MiG-29

   - XA-41

   - Zespół akrobacyjny ORLIK

   - SU-22

   - MI-24

   - W3 SAR

 Dojazd i parkowanie pojazdów:

 Wyznaczone są dwa główne parkingi::

- bocznica/rampa kolejowa naprzeciwko ulicy Lotniskowej w m. Janów

- Klub Reactor

Z parkingu przy bocznicy/rampie kursował będzie wahadłowo autobus do miejsca pikniku. Z Klubu Reactor trzeba podejść (ok. 200m) do rampy w celu skorzystania z autobusu. Autobus będzie kursował w miarę zapełnienia, nie dłużej niż do godz. 15.30.

Drogi do bocznicy/rampy w dniu pikniku będą jednokierunkowe. Dojazd do obu parkingów z DK92 będzie się odbywał w kierunku południowym w stronę bocznicy/rampy i, po jego zapełnieniu, do Klubu Reactor drogą szutrową. Nie ma możliwości dojazdu do Reactor'a bezpośrednio z DK92.

Wyjazd pojazdów w drogę powrotną będzie możliwy od bocznicy/rampy droga szutrową do Reactor'a w m. Budy Janowskie i dalej na północ w kierunku DK92 lub na południe w kierunku m. Tyborów i dalej Mrozy. 

Organizatorzy apelują do Mińszczan i mieszkańców innych okolicznych miejscowości o pozostawienie aut w domach i dojazd rowerami - będą miejsca do przymocowania jednośladów własnymi blokadami/linkami itp.

Dodatkowo prosimy o dyscyplinę wśród odwiedzających lotnisko - chodzenie poboczami, a nie środkiem drogi, oraz zabezpieczenie się w wodę w razie konieczności oczekiwania na autobus - ma być upalnie.

Mimo, że piknik przewidywany jest do godziny 15.00, prosimy przewidzieć wytrzymałość małych dzieci, osób starszych, czy też kobiet w ciąży i nie czekać do tej godziny z powrotem do domu. Zazwyczaj jest wtedy największe zatłoczenie, a droga dojazdowa jest tylko jedna. Może spowodować do znaczne spowolnienie ruchu.

Nie ma możliwości wjazdu publiczności na lotnisko samochodami, motocyklami, motorowerami, quadami i innymi pojazdami silnikowymi.


Sobota w Mińsku Mazowieckim to dzień targowy. Żeby nie potęgować zatłoczenia miasta, osoby spoza Mińska proszone są o kierowanie się na autostradę A2 i dojazd do lotniska od strony wschodniej - od ronda w m. Ryczołek.

I tak:

- Od strony Warszawy dojazd DK nr 2 - skręt w lewo na A2 na rondzie za m. Kobierne - jedziemy do końca autostrady i na rondzie w Ryczołku skręcamy w lewo w drogę nr 92.

- Od strony Siedlec dojazd DK2 do ronda w Ryczołku i dalej prosto DK92

- Od strony Grójca/Kołbieli - dojeżdżamy do ronda w m. Arynów, skręcamy w lewo na A2 w kierunku Terespola i na końcu autostrady, na rondzie w Ryczołku skręcamy w lewo w drogę nr 92.

- Podobnie postępujemy podążając DK50 od strony Łochowa z tą różnicą, że na rondzie w Anielewie skręcamy w prawo na A2 w kierunku Terespola.

Na newralgicznych skrzyżowaniach będą umieszczone tablice kierunkowe.

Powrót tymi samymi drogami.

Nad bezpieczeństwem będą czuwać policjanci, żołnierze żandarmerii wojskowej i oznakowani przedstawiciele organizatorów. Prosimy nie dyskutować z nimi, tylko stosować się do ich poleceń. Ułatwi to nam wszystkim miłe spędzenie czasu i sprawne przemieszczanie.

REGULAMIN OBIEKTU – TERENU PIKNIKU „DZIEŃ OTWARTYCH KOSZAR” – LOTNISKO MIŃSK MAZOWIECKI

03.06.2017 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 3. Poprzez teren imprezy - obiekt Piknik „DZIEŃ OTWARTYCH KOSZAR” rozumie się teren wyznaczony na ten cel, wydzielony i odpowiednio wyznaczony taśmami i płotkami zaporowymi na lotnisku Mińsk Mazowiecki.
 4. Lotnisko MIŃSK MAZOWIECKI, zwane dalej obiektem - terenem jest własnością 23. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (23.BLT)
 5. Obiekt - teren przeznaczony jest do zabezpieczenia startów i lądowania wojskowych statków powietrznych.
 6. Obiekt – teren na dzień 03.05.2017 r. jest przygotowany w standardzie, który umożliwia uczestnikom bezpieczny przebieg imprezy, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegania zasad określonych poniżej.
 7. Przed wejściem na obiekt - teren imprezy należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu.
 8. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień, a także zaleceń właściciela terenu i organizatora imprezy.
 9. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
 10. Wstęp i pobytu na obiekt - teren imprezy jest wolny – sposób przebywania uczestników określa regulamin imprezy masowej,
 11. Podstawą wstępu poza teren udostępniony dla uczestników imprezy ograniczony płotkami jest:
 12. dla osób z identyfikatorem ORGANIZATOR, OCHRONA WOJSKOWA,
 13. dla określonych podmiotów gospodarczych obowiązująca umowa z Fundacją Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303
 14. dla dziennikarzy prasy, radia i TV - zaproszenie wydane przez organizatora imprezy oraz ważna legitymacja służbowa, upoważniająca do wykonania czynności zgodnych z wykonywanym zawodem i Prawem Prasowym.
 15. dla gości honorowych zaproszenie wydane przez organizatora imprezy,
 16. dla przedstawicieli jednostek kontrolujących - ważna legitymacja służbowa.
 17. Każdy wchodzący na obiekt - teren o którym mowa w pkt 2 jest zobowiązany do okazania służbie porządkowej dokumentu służbowego lub identyfikatora uprawniającego do wstępu i pobytu zgodnie z niniejszym regulaminem.
 18. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Wstęp na obiekt - teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikomimprezy, mają oni prawo do swobodnej obserwacji imprezy oraz korzystania z bazy gastronomicznej dostępnej przy obiekcie na zasadach odpłatności oraz nieodpłatnego korzystania z toalet przenośnych (typu Toi-Toi).
 2. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do:
 3. zachowania się zgodnie z regulaminem, zarządzeniami służb porządkowych, straży pożarnej, oraz zaleceniami konferansjera imprezy,
 1. korzystania wyłącznie z wejść i wyjść do obiektu - terenu wyznaczonych do tego celu,
 2. poruszania się wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, chyba że zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe,
 1. okazanie na wezwanie służby porządkowej zawartości posiadanego bagażu,
 2. kulturalnego zachowania w czasie pobytu na terenie imprezy,
 3. informowania służby porządkowej lub organizatora imprezy o wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych osób lub służb zewnętrznych, szczególnie w przypadku zagrożenia pożarowego,
 1. w przypadku sygnału alarmowego lub prowadzenia akcji ratowniczej - stosowania się do poleceń kierujących akcją lub służby porządkowej, kierowania się do wyjść ewakuacyjnych i nie utrudnianiaprowadzenia akcji.
 1. Uczestników imprezy obowiązują następujące zakazy:
 2. wchodzenia i przebywania w obiekcie pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
 3. wnoszenia przedmiotów, opakowań i pojemników wykonanych ze szkła,
 4. sprzedaży i wnoszenia na teren imprezy przedmiotów wypełnionych gazami lżejszymi od powietrza,
 5. wnoszenia i konsumpcji wszelkich napojów alkoholowych oraz środków odurzających, narkotyków, wnoszenia przedmiotów twardych, płynów łatwopalnych, petard, fajerwerków i innych materiałów i wyrobów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. mogących być narzędziami niebezpiecznej agresji,
 1. Ponadto wprowadza się zakaz:
 2. wnoszenia broni,
 3. używania „kominiarek” służących do maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, policyjne itp.
 1. wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi,
 2. wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla wykonawców, organizatorów i obsługi,
 3. używania wulgarnych słów i określeń,
 4. wrzucania na miejsce pokazów jakichkolwiek przedmiotów,
 5. niszczenia tablic informacyjnych, ławek, stołów, koszy na śmieci,
 6. łamania, wyrywania, wykopywania i niszczenia zieleni.
 7. zaśmiecania obiektu
 8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
 9. prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej bez uzgodnienia z organizatorem imprezy,
 10. sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora imprezy.
 1. ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY JEST ZA:
 2. Bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez zespoły występujące.
 3. Stan urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych itp.
 4. Montaż ramp oświetleniowych oraz innych konstrukcji i urządzeń zgodnie ich przeznaczeniem, dokumentacją i innymi przepisami.
 5. Zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych.
 6. Eliminowanie wszelkich zachowań mogących być przyczyną zagrożeń.
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 8. Pracownicy obsługi imprezy i służby porządkowe zobowiązane są do zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów.
 9. Pracownicy obsługi imprezy i służby porządkowe zobowiązane są do zapoznania się z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
 10. Służby porządkowe winny być przeszkolone przez uprawnioną osobę zakresie prowadzenia na terenie obiektu:

- akcji ewakuacyjnej,
- alarmowania straży pożarnej,
- zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

 1. BEZPIECZEŃSTWO
 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
 3. Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru i identyfikatora,
 4. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
 5. udostępnienie pomocy medycznej oraz plenerowego zaplecza higienicznosanitarnego;
 6. Organizator jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 7. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie.
 8. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy materiały organizator przechowuje po zakończeniu imprezy przez okres 3 miesięcy, a następnie je niszczy.
 9. SŁUŻBA PORZĄDKOWA
 10. Zadania służby porządkowej będą realizowane przez umundurowanych żołnierzy z emblematem OCHRONA WOJSKOWA lub pracowników ochrony z logo firmy i napisem OCHRONA, wyposażonych w identyfikatory osobiste umieszczone w widocznym miejscu oraz środki łączności bezprzewodowej.
 11. Służba porządkowa ma w uzasadnionych przypadkach prawo do legitymowania osób oraz kontrolowania zawartości bagaży i odzieży osób przebywających w obiekcie. Osoby te zobowiązane są poddać się procedurze legitymowania zmierzającej do ustalenia tożsamości na każdorazowe żądanie, a także poddać się zewnętrznemu obszukaniu oraz przeglądowi wnoszonego bagażu.
 12. Osoby zakłócające porządek publiczny, przebieg imprezy bądź nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane przez służbę porządkową, a w uzasadnionych przypadkach będą zatrzymywane i przekazywane Policji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyrządzenie jakichkolwiek szkód w obiekcie – terenie powoduje odpowiedzialność sprawcy w wysokości 100% wartości szkody.
 2. Właściciel obiektu – terenu ani też organizator imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i sprzęt pozostawiony w obiekcie– terenie imprezy.
 3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, znalezione przez obsługę można odebrać na terenie imprezy w punkcie informacyjnym. Po zakończeniu imprezy znalezione przedmioty zostaną przekazane do biura rzeczy znalezionych starostwa powiatowego w Mińsku Mazowieckim.
 4. Nie przewiduje się uruchomienia depozytu na deponowanie przedmiotów zakazanych.
 5. Organizator imprezy zobowiązuje się przestrzegać postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz postanowień ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015.298 j.t.).
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 7. w siedzibie organizatora: 23. BLT, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 8. na stronie internetowej www.23blt.wp.mil.pl,
 9. przy bramie wjazdowej na teren imprezy.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania

PLAN EWAKUACJI

Źródło informacji: http://23blt.wp.mil.pl/pl/1_567.html

Czytany 3185 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 01 czerwiec 2017 15:21

Artykuły powiązane

 • Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze „Ikar” im. Leszka Preisnera zaprasza na Piknik Lotniczo - Motoryzacyjny.

  Jak możemy przeczytać na stronie Stowarzyszenia w 100-lecie niepodległości Polski i dla uczczenia 100-lecia lotnictwa polskiego JASIELSKIE STOWARZYSZENIE LOTNICZE „IKAR” imienia Leszka Preisnera organizuje wspólnie z MIASTEM JASŁEM, trzema stowarzyszeniami motoryzacyjnymi oraz JASIELSKIM DOMEM KULTURY, pod Patronatem Honorowym BURMISTRZA MIASTA JASŁA – PIKNIK LOTNICZO-MOTORYZACYJNY „NIEPODLEGŁE JASŁO – SKRZYDŁA WOLNOŚCI” w niedzielę, 1 lipca od godziny 14-tej, na Lądowisku IKAR Jasło, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, obok pawilonu meblowego WIP i dawnych zakładów Płyt Wiórowych „Furnel”.

 • Relacja z XIV Małopolskiego Pikniku Lotniczego. Niestety pogoda nie dopisała.

  Co roku, tradycyjnie w czerwcu, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie organizuje Małopolski Piknik Lotniczy na lotnisku Rakowice-Czyżyny. Tak też było w tegoroczny ostatni weekend czerwca. Mimo bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych, organizatorom udało się zaprezentować planowany choć skrócony program pokazów.

 • Sesja air2air podczas Sky Show w Sobieniach. Zobacz galerię zdjęć.

  W miniony weekend, tuż przed i w trakcie pokazów lotniczych w Sobieniach, na warszawskim niebie można była zobaczyć "przemykające ukradkiem" samloty, który w asyście smugaczy promowały imprezę lotniczą. Zespół Celfast, wielka trójka At-3 oraz An-2 przelatywały wzdłuż Wisły w różnych konfiguracjach z towarzyszącym samolotem ciągnącym baner z zarposzeniem na Sky Show Sobienie.

 • Grupa Akrobacyjna "ŻELAZNY" ponownie w sierpniu zagości w Radomiu.

  Grupa Akrobacyjna ŻELAZNY jest największą, a zarazem najdłużej i nieprzerwanie działającą cywilną grupą akrobacyjną w historii polskiego lotnictwa. Założona z miłości do lotnictwa i pasji do latania akrobacyjnego oraz zespołowego. Zainspirowana przedwojennymi pilotami, którzy przetarli podniebne szlaki polskiej zespołowej akrobacji, takimi jak słynna trójka Bajana.

 • Śląski Air Show na Muchowcu. Efektowne pokazy lotnicze na wyciągnięcie ręki.
  W sobotę, 16 czerwca, na Lotnisku Muchowiec w Katowicach został zorganizowany Śląski Air Piro & Moto Show. Widzowie oraz pasjonaci lotnictwa mogli podziwiać fantastyczne pokazy akrobacji lotniczych w wykonaniu m.in. Łukasza Czepieli,Barbary Labus czy byłego mistrza Polski w akrobacji samolotowej advanced Artura Kielaka.
 • PAC Super Mushshak na pokazach lotniczych w Radomiu.

  PAC Super Mushshak to samolot szkolenia podstawowego, który jest bardziej zaawansowaną i ulepszoną wersją MFI-17 Mushshak. Za jego zaprojektowanie i produkcję odpowiada Pakistański Kompleks Aeronautyczny mający swoją siedzibę w Karmie.

 • Wielki piknik lotniczy pod Warszawą już w ten weekend. Orliki z Harvardami po raz pierwszy razem!

  12 godzin pokazów lotniczych, 55 statków powietrznych na niebie i mnóstwo atrakcji dla uczestników - będzie się działo! Podniebne akrobacje ulubionych zespołów lotniczych w Polsce, zjawiskowe pokazy zabytkowych statków powietrznych, gwiazdorski turniej golfa i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin - to wszystko podczas dwudniowego pikniku lotniczego Sky Show Sobienie, który odbędzie się w dniach 16-17 czerwca, w Sobieniach Szlacheckich pod Warszawą.

 • Columbus Festiwal Wiatru za dwa tygodnie! Jest oficjalny plakat.

  Przypominamy, że  trakcie kilku dni trwania Festiwalu Wiatru, będzie można podziwiać nie tylko pokazy akrobacji motoparalotniowej ale i przelot armady powietrznej. W trakcie eventu oprócz widowiskowych konkurencji zawodniczych zorganizowane zostaną akrobacyjne pokazy motoparalotniowe, wystawa zdjęć „z lotu ptaka” oraz ekspozycja sprzętu latającego. Dla chętnych dostępne będą stanowiska do nauki „stawiania” skrzydła. To wszystko ma zachęcić do rozpoczęcia przygody z motoparalotniarstwem.

 • Ważne informacje dotyczące XIV Małopolskiego Pikniku Lotniczego.

  Z racji zbliżającego się XIV Małopolskiego Pikniku Lotniczego przekazujemy kilka ważnych informacji, które ułatwiają Państwu dotarcie do Muzeum i spędzenie tego miłego czerwcowego lotniczego weekendu.

 • Świdnik Air Festival - czas na podsumowanie lotniczego weekendu.

  Świdnik Air Festival – czas na podsumowania Pierwsze lotnicze święto od ćwierćwiecza, przeszło do historii. W ciągu dwóch dni, lotnisko trawiaste odwiedziły tysiące fanów awiacji. Organizatorzy mają nadzieję, że wielkie podniebne show, będzie w Świdniku gościć cyklicznie.

Top