czwartek, 01 czerwiec 2017 15:10

Piknik lotniczy w 23BLT już w najbliższą sobotę. Poznajcie szczegóły.

Napisane przez 23BLT
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Autor zdjęcia / Źródło: Aviation24.pl / Mariusz Barszcz Autor zdjęcia / Źródło: Aviation24.pl / Mariusz Barszcz

Poniżej przedstawiamy program oraz regulamin pikniku "Dzień otwartych koszar" z okazji święta 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Termin: 03.06.2017 r.
Czas: 10.00-15.00
Główny blok pokazów: od 11.30

   - MiG-29

   - XA-41

   - Zespół akrobacyjny ORLIK

   - SU-22

   - MI-24

   - W3 SAR

 Dojazd i parkowanie pojazdów:

 Wyznaczone są dwa główne parkingi::

- bocznica/rampa kolejowa naprzeciwko ulicy Lotniskowej w m. Janów

- Klub Reactor

Z parkingu przy bocznicy/rampie kursował będzie wahadłowo autobus do miejsca pikniku. Z Klubu Reactor trzeba podejść (ok. 200m) do rampy w celu skorzystania z autobusu. Autobus będzie kursował w miarę zapełnienia, nie dłużej niż do godz. 15.30.

Drogi do bocznicy/rampy w dniu pikniku będą jednokierunkowe. Dojazd do obu parkingów z DK92 będzie się odbywał w kierunku południowym w stronę bocznicy/rampy i, po jego zapełnieniu, do Klubu Reactor drogą szutrową. Nie ma możliwości dojazdu do Reactor'a bezpośrednio z DK92.

Wyjazd pojazdów w drogę powrotną będzie możliwy od bocznicy/rampy droga szutrową do Reactor'a w m. Budy Janowskie i dalej na północ w kierunku DK92 lub na południe w kierunku m. Tyborów i dalej Mrozy. 

Organizatorzy apelują do Mińszczan i mieszkańców innych okolicznych miejscowości o pozostawienie aut w domach i dojazd rowerami - będą miejsca do przymocowania jednośladów własnymi blokadami/linkami itp.

Dodatkowo prosimy o dyscyplinę wśród odwiedzających lotnisko - chodzenie poboczami, a nie środkiem drogi, oraz zabezpieczenie się w wodę w razie konieczności oczekiwania na autobus - ma być upalnie.

Mimo, że piknik przewidywany jest do godziny 15.00, prosimy przewidzieć wytrzymałość małych dzieci, osób starszych, czy też kobiet w ciąży i nie czekać do tej godziny z powrotem do domu. Zazwyczaj jest wtedy największe zatłoczenie, a droga dojazdowa jest tylko jedna. Może spowodować do znaczne spowolnienie ruchu.

Nie ma możliwości wjazdu publiczności na lotnisko samochodami, motocyklami, motorowerami, quadami i innymi pojazdami silnikowymi.


Sobota w Mińsku Mazowieckim to dzień targowy. Żeby nie potęgować zatłoczenia miasta, osoby spoza Mińska proszone są o kierowanie się na autostradę A2 i dojazd do lotniska od strony wschodniej - od ronda w m. Ryczołek.

I tak:

- Od strony Warszawy dojazd DK nr 2 - skręt w lewo na A2 na rondzie za m. Kobierne - jedziemy do końca autostrady i na rondzie w Ryczołku skręcamy w lewo w drogę nr 92.

- Od strony Siedlec dojazd DK2 do ronda w Ryczołku i dalej prosto DK92

- Od strony Grójca/Kołbieli - dojeżdżamy do ronda w m. Arynów, skręcamy w lewo na A2 w kierunku Terespola i na końcu autostrady, na rondzie w Ryczołku skręcamy w lewo w drogę nr 92.

- Podobnie postępujemy podążając DK50 od strony Łochowa z tą różnicą, że na rondzie w Anielewie skręcamy w prawo na A2 w kierunku Terespola.

Na newralgicznych skrzyżowaniach będą umieszczone tablice kierunkowe.

Powrót tymi samymi drogami.

Nad bezpieczeństwem będą czuwać policjanci, żołnierze żandarmerii wojskowej i oznakowani przedstawiciele organizatorów. Prosimy nie dyskutować z nimi, tylko stosować się do ich poleceń. Ułatwi to nam wszystkim miłe spędzenie czasu i sprawne przemieszczanie.

REGULAMIN OBIEKTU – TERENU PIKNIKU „DZIEŃ OTWARTYCH KOSZAR” – LOTNISKO MIŃSK MAZOWIECKI

03.06.2017 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 3. Poprzez teren imprezy - obiekt Piknik „DZIEŃ OTWARTYCH KOSZAR” rozumie się teren wyznaczony na ten cel, wydzielony i odpowiednio wyznaczony taśmami i płotkami zaporowymi na lotnisku Mińsk Mazowiecki.
 4. Lotnisko MIŃSK MAZOWIECKI, zwane dalej obiektem - terenem jest własnością 23. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (23.BLT)
 5. Obiekt - teren przeznaczony jest do zabezpieczenia startów i lądowania wojskowych statków powietrznych.
 6. Obiekt – teren na dzień 03.05.2017 r. jest przygotowany w standardzie, który umożliwia uczestnikom bezpieczny przebieg imprezy, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegania zasad określonych poniżej.
 7. Przed wejściem na obiekt - teren imprezy należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu.
 8. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień, a także zaleceń właściciela terenu i organizatora imprezy.
 9. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
 10. Wstęp i pobytu na obiekt - teren imprezy jest wolny – sposób przebywania uczestników określa regulamin imprezy masowej,
 11. Podstawą wstępu poza teren udostępniony dla uczestników imprezy ograniczony płotkami jest:
 12. dla osób z identyfikatorem ORGANIZATOR, OCHRONA WOJSKOWA,
 13. dla określonych podmiotów gospodarczych obowiązująca umowa z Fundacją Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303
 14. dla dziennikarzy prasy, radia i TV - zaproszenie wydane przez organizatora imprezy oraz ważna legitymacja służbowa, upoważniająca do wykonania czynności zgodnych z wykonywanym zawodem i Prawem Prasowym.
 15. dla gości honorowych zaproszenie wydane przez organizatora imprezy,
 16. dla przedstawicieli jednostek kontrolujących - ważna legitymacja służbowa.
 17. Każdy wchodzący na obiekt - teren o którym mowa w pkt 2 jest zobowiązany do okazania służbie porządkowej dokumentu służbowego lub identyfikatora uprawniającego do wstępu i pobytu zgodnie z niniejszym regulaminem.
 18. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Wstęp na obiekt - teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikomimprezy, mają oni prawo do swobodnej obserwacji imprezy oraz korzystania z bazy gastronomicznej dostępnej przy obiekcie na zasadach odpłatności oraz nieodpłatnego korzystania z toalet przenośnych (typu Toi-Toi).
 2. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do:
 3. zachowania się zgodnie z regulaminem, zarządzeniami służb porządkowych, straży pożarnej, oraz zaleceniami konferansjera imprezy,
 1. korzystania wyłącznie z wejść i wyjść do obiektu - terenu wyznaczonych do tego celu,
 2. poruszania się wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, chyba że zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe,
 1. okazanie na wezwanie służby porządkowej zawartości posiadanego bagażu,
 2. kulturalnego zachowania w czasie pobytu na terenie imprezy,
 3. informowania służby porządkowej lub organizatora imprezy o wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych osób lub służb zewnętrznych, szczególnie w przypadku zagrożenia pożarowego,
 1. w przypadku sygnału alarmowego lub prowadzenia akcji ratowniczej - stosowania się do poleceń kierujących akcją lub służby porządkowej, kierowania się do wyjść ewakuacyjnych i nie utrudnianiaprowadzenia akcji.
 1. Uczestników imprezy obowiązują następujące zakazy:
 2. wchodzenia i przebywania w obiekcie pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
 3. wnoszenia przedmiotów, opakowań i pojemników wykonanych ze szkła,
 4. sprzedaży i wnoszenia na teren imprezy przedmiotów wypełnionych gazami lżejszymi od powietrza,
 5. wnoszenia i konsumpcji wszelkich napojów alkoholowych oraz środków odurzających, narkotyków, wnoszenia przedmiotów twardych, płynów łatwopalnych, petard, fajerwerków i innych materiałów i wyrobów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. mogących być narzędziami niebezpiecznej agresji,
 1. Ponadto wprowadza się zakaz:
 2. wnoszenia broni,
 3. używania „kominiarek” służących do maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, policyjne itp.
 1. wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi,
 2. wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla wykonawców, organizatorów i obsługi,
 3. używania wulgarnych słów i określeń,
 4. wrzucania na miejsce pokazów jakichkolwiek przedmiotów,
 5. niszczenia tablic informacyjnych, ławek, stołów, koszy na śmieci,
 6. łamania, wyrywania, wykopywania i niszczenia zieleni.
 7. zaśmiecania obiektu
 8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
 9. prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej bez uzgodnienia z organizatorem imprezy,
 10. sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora imprezy.
 1. ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY JEST ZA:
 2. Bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez zespoły występujące.
 3. Stan urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych itp.
 4. Montaż ramp oświetleniowych oraz innych konstrukcji i urządzeń zgodnie ich przeznaczeniem, dokumentacją i innymi przepisami.
 5. Zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych.
 6. Eliminowanie wszelkich zachowań mogących być przyczyną zagrożeń.
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 8. Pracownicy obsługi imprezy i służby porządkowe zobowiązane są do zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów.
 9. Pracownicy obsługi imprezy i służby porządkowe zobowiązane są do zapoznania się z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
 10. Służby porządkowe winny być przeszkolone przez uprawnioną osobę zakresie prowadzenia na terenie obiektu:

- akcji ewakuacyjnej,
- alarmowania straży pożarnej,
- zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

 1. BEZPIECZEŃSTWO
 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
 3. Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru i identyfikatora,
 4. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
 5. udostępnienie pomocy medycznej oraz plenerowego zaplecza higienicznosanitarnego;
 6. Organizator jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 7. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie.
 8. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy materiały organizator przechowuje po zakończeniu imprezy przez okres 3 miesięcy, a następnie je niszczy.
 9. SŁUŻBA PORZĄDKOWA
 10. Zadania służby porządkowej będą realizowane przez umundurowanych żołnierzy z emblematem OCHRONA WOJSKOWA lub pracowników ochrony z logo firmy i napisem OCHRONA, wyposażonych w identyfikatory osobiste umieszczone w widocznym miejscu oraz środki łączności bezprzewodowej.
 11. Służba porządkowa ma w uzasadnionych przypadkach prawo do legitymowania osób oraz kontrolowania zawartości bagaży i odzieży osób przebywających w obiekcie. Osoby te zobowiązane są poddać się procedurze legitymowania zmierzającej do ustalenia tożsamości na każdorazowe żądanie, a także poddać się zewnętrznemu obszukaniu oraz przeglądowi wnoszonego bagażu.
 12. Osoby zakłócające porządek publiczny, przebieg imprezy bądź nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane przez służbę porządkową, a w uzasadnionych przypadkach będą zatrzymywane i przekazywane Policji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyrządzenie jakichkolwiek szkód w obiekcie – terenie powoduje odpowiedzialność sprawcy w wysokości 100% wartości szkody.
 2. Właściciel obiektu – terenu ani też organizator imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i sprzęt pozostawiony w obiekcie– terenie imprezy.
 3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, znalezione przez obsługę można odebrać na terenie imprezy w punkcie informacyjnym. Po zakończeniu imprezy znalezione przedmioty zostaną przekazane do biura rzeczy znalezionych starostwa powiatowego w Mińsku Mazowieckim.
 4. Nie przewiduje się uruchomienia depozytu na deponowanie przedmiotów zakazanych.
 5. Organizator imprezy zobowiązuje się przestrzegać postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz postanowień ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015.298 j.t.).
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 7. w siedzibie organizatora: 23. BLT, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 8. na stronie internetowej www.23blt.wp.mil.pl,
 9. przy bramie wjazdowej na teren imprezy.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania

PLAN EWAKUACJI

Źródło informacji: http://23blt.wp.mil.pl/pl/1_567.html

Czytany 3574 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 01 czerwiec 2017 15:21

Artykuły powiązane

 • 3422 skoki pana Jana. 23 września obchodzimy dzień spadochroniarza.

  W tym roku skończył 70 lat, ale wigoru i kondycji mógłby mu pozazdrościć niejeden nastolatek. Ciągle jest aktywnym skoczkiem spadochronowym odnoszącym sukcesy sportowe. Wieloletni instruktor spadochroniarstwa w Aeroklubie Gliwickim – Jan ISIELENIS opowiada nam o sobie i swojej pasji.

 • W Dniach NATO w Czechach wzięli udział także Polacy.

  W powietrzu m.in. polskie i belgijskie F-16, fiński F/A-18 Hornet, chorwackie i brytyjskie Tajfuny, francuskie Rafale, szwedzkie Drakeny, Gripeny w czeskich barwach, słowackie MiG-29 oraz różnego typu śmigłowce. A na ziemi czołgi, transportery opancerzone, samoloty myśliwskie i transportowe oraz hit pokazów – bombowiec B-52. W weekend w Ostrawie odbyły się Dni NATO.

 • Pokazy Air Show 2018: wspierane przez instytucje wojskowe, media i biznes.

  Tegoroczne pokazy, planowane z niezwykłym rozmachem, nie byłyby możliwe do zrealizowania bez wsparcia parterów, zwłaszcza sponsorów strategicznych, którymi są: Polska Grupa Zbrojeniowa, Bank Gospodarstwa Krajowego i PKN Orlen. W najbardziej prestiżowe wydarzenie lotnicze w Polsce zaangażowało się także wiele innych firm, instytucji wojskowych, a także mediów, które XVI edycję AIR SHOW, objęły patronatem medialnym.

 • Skrzydła nad Kazimierzem. Relacja filmowa Aviation24.pl.

  To już trzecia edycja lotniczej imprezy "Skrzydła nad Kazimierzem". Przez dwa dni Kazimierz Dolny nad Wisłą zapraszał muzyką, wystawami, stoiskami oraz pokazami lotniczymi. Ekipa Aviation24.pl była na miejscu i okiem swojej kamery zaglądała do głównych atrakcji w tym małym urokliwym miasteczku.

 • Święto 43 Bazy Lotnictwa Morskiego. Odbyła się uroczysta zbiórka.
  Dzisiaj świętują żołnierze i pracownicy 43 Bazy Lotnictwa Morskiego. Dzień święta bazy rozpoczęła uroczysta zbiórka stanów osobowych, podczas której wręczono medale i wyróżnienia.
 • Skrzydła nad Kazimierzem. Trzecia edycja już za nami.

  Drugi weekend września Kazimierz Dolny był pełen wydarzeń pod wspólnym hasłem „Skrzydła nad Kazimierzem”, w których aktywnie udział wzięli mieszkańcy oraz licznie przybyli fani lotnictwa z różnych regionów Polski. Jednym słowem Kazimierz opanowali lotnicy.

 • Biało-Czerwony Iskry i Orliki już mają swoje specjalne plakaty w ramach "Skrzydeł nad Kazimierzem".

  W dniach od 7. do 9. września 2018 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się cykl wydarzeń pod wspólnym hasłem „Skrzydła nad Kazimierzem”. Organizatorami przedsięwzięcia są władze miasta Kazimierz Dolny, Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne SWAT oraz jednostki Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - Klub DG RSZ, 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego oraz 41 Baza Lotnictwa Szkolnego.

 • Baza bezzałogowców w Mirosławcu zaprasza w najbliższą sobotę na festyn lotniczy.

  Już w najbliższą sobotę 1 września w Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu odbędzie się lotniczy festyn, w którym nie zabraknie atrakcji. Chociaż w grafice pokazów widnieją jeszcze pokazy samolotów Mig-29 i Su-22 to wiemy, że na chwilę obecną te samoloty są uziemione. Bedziemy mogli jednak zobaczyć pokaz grupy akrobacyjnej Żelazny, śmigłowców, min. Mi-24 ... oraz bezzałogowca MQ-9/S co w naszym kraju jest raczej rzadkością.

 • Organizatorzy podsumowują Air Show Radom 2018.

  Rok 2018 to wyjątkowy czas dla polskiego lotnictwa wojskowego. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj obchodzimy ważną dla żołnierzy w stalowych mundurach rocznicę stulecia powstania lotnictwa wojskowego. To właśnie z tej okazji zorganizowana została XVI edycja Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018.

 • LOTAMS zaprasza na Air Show 2018 w Radomiu.

  LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS), razem z podmiotami Polskiej Grupy Lotniczej, zaprasza na największe wydarzenie branżowe lata – pokazy lotnicze Air Show 2018. Tegoroczne pokazy odbędą się w ostatni weekend sierpnia (25-26.08.18) na radomskim lotnisku Sadków.

Top