czwartek, 01 czerwiec 2017 15:10

Piknik lotniczy w 23BLT już w najbliższą sobotę. Poznajcie szczegóły.

Napisane przez 23BLT
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Autor zdjęcia / Źródło: Aviation24.pl / Mariusz Barszcz Autor zdjęcia / Źródło: Aviation24.pl / Mariusz Barszcz

Poniżej przedstawiamy program oraz regulamin pikniku "Dzień otwartych koszar" z okazji święta 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Termin: 03.06.2017 r.
Czas: 10.00-15.00
Główny blok pokazów: od 11.30

   - MiG-29

   - XA-41

   - Zespół akrobacyjny ORLIK

   - SU-22

   - MI-24

   - W3 SAR

 Dojazd i parkowanie pojazdów:

 Wyznaczone są dwa główne parkingi::

- bocznica/rampa kolejowa naprzeciwko ulicy Lotniskowej w m. Janów

- Klub Reactor

Z parkingu przy bocznicy/rampie kursował będzie wahadłowo autobus do miejsca pikniku. Z Klubu Reactor trzeba podejść (ok. 200m) do rampy w celu skorzystania z autobusu. Autobus będzie kursował w miarę zapełnienia, nie dłużej niż do godz. 15.30.

Drogi do bocznicy/rampy w dniu pikniku będą jednokierunkowe. Dojazd do obu parkingów z DK92 będzie się odbywał w kierunku południowym w stronę bocznicy/rampy i, po jego zapełnieniu, do Klubu Reactor drogą szutrową. Nie ma możliwości dojazdu do Reactor'a bezpośrednio z DK92.

Wyjazd pojazdów w drogę powrotną będzie możliwy od bocznicy/rampy droga szutrową do Reactor'a w m. Budy Janowskie i dalej na północ w kierunku DK92 lub na południe w kierunku m. Tyborów i dalej Mrozy. 

Organizatorzy apelują do Mińszczan i mieszkańców innych okolicznych miejscowości o pozostawienie aut w domach i dojazd rowerami - będą miejsca do przymocowania jednośladów własnymi blokadami/linkami itp.

Dodatkowo prosimy o dyscyplinę wśród odwiedzających lotnisko - chodzenie poboczami, a nie środkiem drogi, oraz zabezpieczenie się w wodę w razie konieczności oczekiwania na autobus - ma być upalnie.

Mimo, że piknik przewidywany jest do godziny 15.00, prosimy przewidzieć wytrzymałość małych dzieci, osób starszych, czy też kobiet w ciąży i nie czekać do tej godziny z powrotem do domu. Zazwyczaj jest wtedy największe zatłoczenie, a droga dojazdowa jest tylko jedna. Może spowodować do znaczne spowolnienie ruchu.

Nie ma możliwości wjazdu publiczności na lotnisko samochodami, motocyklami, motorowerami, quadami i innymi pojazdami silnikowymi.


Sobota w Mińsku Mazowieckim to dzień targowy. Żeby nie potęgować zatłoczenia miasta, osoby spoza Mińska proszone są o kierowanie się na autostradę A2 i dojazd do lotniska od strony wschodniej - od ronda w m. Ryczołek.

I tak:

- Od strony Warszawy dojazd DK nr 2 - skręt w lewo na A2 na rondzie za m. Kobierne - jedziemy do końca autostrady i na rondzie w Ryczołku skręcamy w lewo w drogę nr 92.

- Od strony Siedlec dojazd DK2 do ronda w Ryczołku i dalej prosto DK92

- Od strony Grójca/Kołbieli - dojeżdżamy do ronda w m. Arynów, skręcamy w lewo na A2 w kierunku Terespola i na końcu autostrady, na rondzie w Ryczołku skręcamy w lewo w drogę nr 92.

- Podobnie postępujemy podążając DK50 od strony Łochowa z tą różnicą, że na rondzie w Anielewie skręcamy w prawo na A2 w kierunku Terespola.

Na newralgicznych skrzyżowaniach będą umieszczone tablice kierunkowe.

Powrót tymi samymi drogami.

Nad bezpieczeństwem będą czuwać policjanci, żołnierze żandarmerii wojskowej i oznakowani przedstawiciele organizatorów. Prosimy nie dyskutować z nimi, tylko stosować się do ich poleceń. Ułatwi to nam wszystkim miłe spędzenie czasu i sprawne przemieszczanie.

REGULAMIN OBIEKTU – TERENU PIKNIKU „DZIEŃ OTWARTYCH KOSZAR” – LOTNISKO MIŃSK MAZOWIECKI

03.06.2017 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 3. Poprzez teren imprezy - obiekt Piknik „DZIEŃ OTWARTYCH KOSZAR” rozumie się teren wyznaczony na ten cel, wydzielony i odpowiednio wyznaczony taśmami i płotkami zaporowymi na lotnisku Mińsk Mazowiecki.
 4. Lotnisko MIŃSK MAZOWIECKI, zwane dalej obiektem - terenem jest własnością 23. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO (23.BLT)
 5. Obiekt - teren przeznaczony jest do zabezpieczenia startów i lądowania wojskowych statków powietrznych.
 6. Obiekt – teren na dzień 03.05.2017 r. jest przygotowany w standardzie, który umożliwia uczestnikom bezpieczny przebieg imprezy, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegania zasad określonych poniżej.
 7. Przed wejściem na obiekt - teren imprezy należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu.
 8. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień, a także zaleceń właściciela terenu i organizatora imprezy.
 9. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
 10. Wstęp i pobytu na obiekt - teren imprezy jest wolny – sposób przebywania uczestników określa regulamin imprezy masowej,
 11. Podstawą wstępu poza teren udostępniony dla uczestników imprezy ograniczony płotkami jest:
 12. dla osób z identyfikatorem ORGANIZATOR, OCHRONA WOJSKOWA,
 13. dla określonych podmiotów gospodarczych obowiązująca umowa z Fundacją Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303
 14. dla dziennikarzy prasy, radia i TV - zaproszenie wydane przez organizatora imprezy oraz ważna legitymacja służbowa, upoważniająca do wykonania czynności zgodnych z wykonywanym zawodem i Prawem Prasowym.
 15. dla gości honorowych zaproszenie wydane przez organizatora imprezy,
 16. dla przedstawicieli jednostek kontrolujących - ważna legitymacja służbowa.
 17. Każdy wchodzący na obiekt - teren o którym mowa w pkt 2 jest zobowiązany do okazania służbie porządkowej dokumentu służbowego lub identyfikatora uprawniającego do wstępu i pobytu zgodnie z niniejszym regulaminem.
 18. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Wstęp na obiekt - teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikomimprezy, mają oni prawo do swobodnej obserwacji imprezy oraz korzystania z bazy gastronomicznej dostępnej przy obiekcie na zasadach odpłatności oraz nieodpłatnego korzystania z toalet przenośnych (typu Toi-Toi).
 2. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do:
 3. zachowania się zgodnie z regulaminem, zarządzeniami służb porządkowych, straży pożarnej, oraz zaleceniami konferansjera imprezy,
 1. korzystania wyłącznie z wejść i wyjść do obiektu - terenu wyznaczonych do tego celu,
 2. poruszania się wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, chyba że zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe,
 1. okazanie na wezwanie służby porządkowej zawartości posiadanego bagażu,
 2. kulturalnego zachowania w czasie pobytu na terenie imprezy,
 3. informowania służby porządkowej lub organizatora imprezy o wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych osób lub służb zewnętrznych, szczególnie w przypadku zagrożenia pożarowego,
 1. w przypadku sygnału alarmowego lub prowadzenia akcji ratowniczej - stosowania się do poleceń kierujących akcją lub służby porządkowej, kierowania się do wyjść ewakuacyjnych i nie utrudnianiaprowadzenia akcji.
 1. Uczestników imprezy obowiązują następujące zakazy:
 2. wchodzenia i przebywania w obiekcie pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
 3. wnoszenia przedmiotów, opakowań i pojemników wykonanych ze szkła,
 4. sprzedaży i wnoszenia na teren imprezy przedmiotów wypełnionych gazami lżejszymi od powietrza,
 5. wnoszenia i konsumpcji wszelkich napojów alkoholowych oraz środków odurzających, narkotyków, wnoszenia przedmiotów twardych, płynów łatwopalnych, petard, fajerwerków i innych materiałów i wyrobów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. mogących być narzędziami niebezpiecznej agresji,
 1. Ponadto wprowadza się zakaz:
 2. wnoszenia broni,
 3. używania „kominiarek” służących do maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, policyjne itp.
 1. wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi,
 2. wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla wykonawców, organizatorów i obsługi,
 3. używania wulgarnych słów i określeń,
 4. wrzucania na miejsce pokazów jakichkolwiek przedmiotów,
 5. niszczenia tablic informacyjnych, ławek, stołów, koszy na śmieci,
 6. łamania, wyrywania, wykopywania i niszczenia zieleni.
 7. zaśmiecania obiektu
 8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
 9. prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej bez uzgodnienia z organizatorem imprezy,
 10. sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora imprezy.
 1. ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY JEST ZA:
 2. Bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez zespoły występujące.
 3. Stan urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych itp.
 4. Montaż ramp oświetleniowych oraz innych konstrukcji i urządzeń zgodnie ich przeznaczeniem, dokumentacją i innymi przepisami.
 5. Zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych.
 6. Eliminowanie wszelkich zachowań mogących być przyczyną zagrożeń.
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 8. Pracownicy obsługi imprezy i służby porządkowe zobowiązane są do zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów.
 9. Pracownicy obsługi imprezy i służby porządkowe zobowiązane są do zapoznania się z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
 10. Służby porządkowe winny być przeszkolone przez uprawnioną osobę zakresie prowadzenia na terenie obiektu:

- akcji ewakuacyjnej,
- alarmowania straży pożarnej,
- zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

 1. BEZPIECZEŃSTWO
 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
 3. Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru i identyfikatora,
 4. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
 5. udostępnienie pomocy medycznej oraz plenerowego zaplecza higienicznosanitarnego;
 6. Organizator jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 7. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie.
 8. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy materiały organizator przechowuje po zakończeniu imprezy przez okres 3 miesięcy, a następnie je niszczy.
 9. SŁUŻBA PORZĄDKOWA
 10. Zadania służby porządkowej będą realizowane przez umundurowanych żołnierzy z emblematem OCHRONA WOJSKOWA lub pracowników ochrony z logo firmy i napisem OCHRONA, wyposażonych w identyfikatory osobiste umieszczone w widocznym miejscu oraz środki łączności bezprzewodowej.
 11. Służba porządkowa ma w uzasadnionych przypadkach prawo do legitymowania osób oraz kontrolowania zawartości bagaży i odzieży osób przebywających w obiekcie. Osoby te zobowiązane są poddać się procedurze legitymowania zmierzającej do ustalenia tożsamości na każdorazowe żądanie, a także poddać się zewnętrznemu obszukaniu oraz przeglądowi wnoszonego bagażu.
 12. Osoby zakłócające porządek publiczny, przebieg imprezy bądź nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane przez służbę porządkową, a w uzasadnionych przypadkach będą zatrzymywane i przekazywane Policji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyrządzenie jakichkolwiek szkód w obiekcie – terenie powoduje odpowiedzialność sprawcy w wysokości 100% wartości szkody.
 2. Właściciel obiektu – terenu ani też organizator imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i sprzęt pozostawiony w obiekcie– terenie imprezy.
 3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, znalezione przez obsługę można odebrać na terenie imprezy w punkcie informacyjnym. Po zakończeniu imprezy znalezione przedmioty zostaną przekazane do biura rzeczy znalezionych starostwa powiatowego w Mińsku Mazowieckim.
 4. Nie przewiduje się uruchomienia depozytu na deponowanie przedmiotów zakazanych.
 5. Organizator imprezy zobowiązuje się przestrzegać postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz postanowień ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015.298 j.t.).
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 7. w siedzibie organizatora: 23. BLT, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 8. na stronie internetowej www.23blt.wp.mil.pl,
 9. przy bramie wjazdowej na teren imprezy.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania

PLAN EWAKUACJI

Źródło informacji: http://23blt.wp.mil.pl/pl/1_567.html

Czytany 3816 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 01 czerwiec 2017 15:21

Artykuły powiązane

 • Wśród organizatorów najważniejszych europejskich pokazów panuje moda na zapraszanie zespołów lotniczych z Polski.

  Athens Flying Week w Grecji zakończył sezon międzynarodowych wojskowych pokazów lotniczych w Europie. Tymczasem do polskich lotników dotarły już zaproszenia na kolejny rok od organizatorów pokazów z całego świata. Piloci z baz lotniczych będą mogli wybrać, gdzie chcą wystąpić. Podczas selekcji kierują się rangą organizatora pokazów.

 • Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego. W grudniu również 90-lecie polskich linii lotniczych.

  7 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego. Jak mocno lotnictwo zmienia świat? W grudniu 1903 roku – 115 lat temu – odbył się pierwszy kontrolowany lot silnikowy. Wtedy podróż z Warszawy do Nowego Jorku zajmowała ponad tydzień, dziś dotrzemy tam w niecałe 10 godzin. W tym miesiącu upływa też 90 lat od powstania pierwszych polskich państwowych linii lotniczych, działających dziś jako PLL LOT.

 • Linie Emirates, Etihad, flydubai i Air Arabia wspólnie organizują widowiskową paradę lotniczą z okazji święta narodowego ZEA.

  Emirates, Etihad, flydubai, Air Arabia i Al Fursan przygotowały wspólny pokaz z okazji 47. Święta Narodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz roku upamiętniającego niezwykłe dziedzictwo i wartości Jego Wysokości Szejka Zajida, nieżyjącego już założyciela państwa.

 • MON przyśpiesza z zakupem nowych myśliwców.
  Minister Mariusz Błaszczak polecił Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przyśpieszenie realizacji programu, którego efektem będzie pozyskanie samolotu myśliwskiego nowej generacji wprowadzającego nową jakość w działaniach lotniczych, jak też wsparcia pola walki. Myśliwiec będzie operować w środowisku antydostępowym i sieciocentrycznym oraz będzie współpracował z komponentem sojuszniczych wojsk lotniczych.
 • Do Warszawy przyleciał AeroSmerf w ramach 20. Dni Belgijskich.

  W dniach 19-26 listopada w Warszawie odbywa się 20. edycja Dni Belgijskich. Jak co roku, przedsięwzięcie organizowane przez Belgijską Izbę Gospodarczą, które obfituje w szereg wydarzeń kulturalno–biznesowych, ma na celu umocnienie dobrych i przyjaznych stosunków pomiędzy Polską a Belgią. Z okazji uroczystej inauguracji Dni, w dniu dzisiejszym na Lotnisku Chopina w Warszawie pojawił się należący do Brussels Airlines samolot AEROSMURF, uwieczniający pochodzące z Belgii charakterystyczne niebieskie stworki – Smerfy.

 • Samoloty Su-22 i MiG-29 – flota powietrzna znów w komplecie.

  Po czterech miesiącach samoloty MiG-29 wróciły do służby. Myśliwce zostały uziemione po lipcowym wypadku, w którym zginął kpt. Krzysztof Sobański. – Pewny jestem, że ich załogi są bezpieczne. Nigdy nie naraziłbym życia pilotów – zapewnia gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła, inspektor sił powietrznych. Komisja Badania Wypadków Lotniczych nadal jednak pracuje. Niestety, nie wiadomo, kiedy poznamy jej raport końcowy.

 • Kapsuła czasu - świętowanie odzyskania niepodległości.

  W listopadzie w Kraków Airport symbolicznie zakończono obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości RP, umieszczając pod posadzką terminalu pasażerskiego kapsułę czasu. Historia lotnictwa polskiego oraz postać św. Jana Pawła II były głównymi tematami wydarzeń zorganizowanych w Kraków Airport.

 • Oświadczenie Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w sprawie "Fotela śmierci...".

  W oświadczeniu umieszczonym na stronie zakładów możemy przeczytać: - "Informujemy, że opublikowany 6 listopada 2018 r. na portalu Onet.pl artykuł pt. „Fotel śmierci. Dlaczego zginął kapitan Sobański?” autorstwa Edyty Żemły i Marcina Wyrwała zawiera niepotwierdzone tezy i jest oparty na spekulacjach i opiniach osób, które od kilkunastu lat znajdują się poza strukturami SZ RP."

 • Imprezy lotnicze 2018 w Polsce - krótkie podsumowanie.

  Nastała przepiękna polska jesień, koniec roku zbliża się wielkimi krokami, wszystko to skłania do przemyśleń i podsumowań tego co wydarzyło się przez ostatni czas. 

 • Dziesięć minut lotu, kilkanaście figur w powietrzu, ogromne wrażenie publiczności.

  Jego niezwykłe pokazy w myśliwcu F-16 można zobaczyć podczas air show w Polsce i Europie, ostatnio również w czeskiej Ostrawie, gdzie trwały Dni NATO. O tym jak przygotowuje się do pokazu, opowiada mjr Dominik „Zippity” Duda, lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland, a na co dzień instruktor-pilot w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.

 • Orliki na Athens Flying Week 2018 zakończyły sezon pokazowy.
  Pokazami lotniczymi Athens Flying Week 2018 w bazie Sil Powietrznych Grecji w Tanagrze, Zespół Akrobacyjny ORLIK zakończył sezon występów polskich lotników wojskowych na krajowych i zagranicznych imprezach lotniczych.
 • Po 6 latach Piknik Lotniczy powróci do Płocka.
  - Dobra atmosfera i dobra współpraca z Aeroklubem Ziemi Mazowieckiej przyniosły efekt: zorganizujemy Piknik Lotniczy i przygotowujemy na lotnisku betonowy pas – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
 • 3422 skoki pana Jana. 23 września obchodzimy dzień spadochroniarza.

  W tym roku skończył 70 lat, ale wigoru i kondycji mógłby mu pozazdrościć niejeden nastolatek. Ciągle jest aktywnym skoczkiem spadochronowym odnoszącym sukcesy sportowe. Wieloletni instruktor spadochroniarstwa w Aeroklubie Gliwickim – Jan ISIELENIS opowiada nam o sobie i swojej pasji.

 • W Dniach NATO w Czechach wzięli udział także Polacy.

  W powietrzu m.in. polskie i belgijskie F-16, fiński F/A-18 Hornet, chorwackie i brytyjskie Tajfuny, francuskie Rafale, szwedzkie Drakeny, Gripeny w czeskich barwach, słowackie MiG-29 oraz różnego typu śmigłowce. A na ziemi czołgi, transportery opancerzone, samoloty myśliwskie i transportowe oraz hit pokazów – bombowiec B-52. W weekend w Ostrawie odbyły się Dni NATO.

 • Pokazy Air Show 2018: wspierane przez instytucje wojskowe, media i biznes.

  Tegoroczne pokazy, planowane z niezwykłym rozmachem, nie byłyby możliwe do zrealizowania bez wsparcia parterów, zwłaszcza sponsorów strategicznych, którymi są: Polska Grupa Zbrojeniowa, Bank Gospodarstwa Krajowego i PKN Orlen. W najbardziej prestiżowe wydarzenie lotnicze w Polsce zaangażowało się także wiele innych firm, instytucji wojskowych, a także mediów, które XVI edycję AIR SHOW, objęły patronatem medialnym.

 • Skrzydła nad Kazimierzem. Relacja filmowa Aviation24.pl.

  To już trzecia edycja lotniczej imprezy "Skrzydła nad Kazimierzem". Przez dwa dni Kazimierz Dolny nad Wisłą zapraszał muzyką, wystawami, stoiskami oraz pokazami lotniczymi. Ekipa Aviation24.pl była na miejscu i okiem swojej kamery zaglądała do głównych atrakcji w tym małym urokliwym miasteczku.

 • Święto 43 Bazy Lotnictwa Morskiego. Odbyła się uroczysta zbiórka.
  Dzisiaj świętują żołnierze i pracownicy 43 Bazy Lotnictwa Morskiego. Dzień święta bazy rozpoczęła uroczysta zbiórka stanów osobowych, podczas której wręczono medale i wyróżnienia.
 • Skrzydła nad Kazimierzem. Trzecia edycja już za nami.

  Drugi weekend września Kazimierz Dolny był pełen wydarzeń pod wspólnym hasłem „Skrzydła nad Kazimierzem”, w których aktywnie udział wzięli mieszkańcy oraz licznie przybyli fani lotnictwa z różnych regionów Polski. Jednym słowem Kazimierz opanowali lotnicy.

 • Biało-Czerwony Iskry i Orliki już mają swoje specjalne plakaty w ramach "Skrzydeł nad Kazimierzem".

  W dniach od 7. do 9. września 2018 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się cykl wydarzeń pod wspólnym hasłem „Skrzydła nad Kazimierzem”. Organizatorami przedsięwzięcia są władze miasta Kazimierz Dolny, Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne SWAT oraz jednostki Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - Klub DG RSZ, 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego oraz 41 Baza Lotnictwa Szkolnego.

 • Baza bezzałogowców w Mirosławcu zaprasza w najbliższą sobotę na festyn lotniczy.

  Już w najbliższą sobotę 1 września w Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu odbędzie się lotniczy festyn, w którym nie zabraknie atrakcji. Chociaż w grafice pokazów widnieją jeszcze pokazy samolotów Mig-29 i Su-22 to wiemy, że na chwilę obecną te samoloty są uziemione. Bedziemy mogli jednak zobaczyć pokaz grupy akrobacyjnej Żelazny, śmigłowców, min. Mi-24 ... oraz bezzałogowca MQ-9/S co w naszym kraju jest raczej rzadkością.

Redakcja poleca

Sie 10, 2018
Central European Engine Services Sp. z o.o. – w skrócie CEES jest ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Wrz 13, 2018
To już trzecia edycja lotniczej imprezy "Skrzydła nad Kazimierzem". ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Lip 14, 2018
Od 13 lipca w bazie lotniczej Fairford trwa kolejny Royal ...
Maj 23, 2018
21 maja br. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych nawiązała ...
Maj 16, 2018
Sikorsky/PZL Mielec, firma Lockheed Martin (NYSE: LMT), podpisała ...
Kwi 19, 2018
Na ukończeniu jest właśnie malowanie nowego hełmofonu dla por. pilota ...
Kwi 18, 2018
Piotr Rejmer i Tomasz Białoszewski z lotniczego portalu filmowego ...

Najczęściej czytane

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Lis 15, 2018
Naukowcy z Uniwersytetu w La Coruñi pracują nad projektem STRATOFLY, ...
Lis 20, 2018
Szerokokadłubowy Boeing 767 w wersji cargo pozyskany przez polską ...
Lis 19, 2018
Artykuł ten jest kontynuacją artykułu z października 2018 roku, i ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w ...
Paź 23, 2018
„No to lecimy!” to projekt skierowany do każdego, począwszy od tylko ...
Paź 18, 2018
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej powołał z dniem 19 ...
Paź 19, 2018
Mieliśmy już różne zastosowania silników samolotowych oraz ich ...
Paź 04, 2018
W dniu 7 lipca 2017 roku wieczorem na lotnisku w San Francisco miał ...
Paź 01, 2018
Uroczyste rozpoczęcie Roku Akademickiego 2018/2019 odbędzie się 4 ...
Wrz 28, 2018
MUZEUM 303 przygotowało niespodziankę - specjalnie dla fanów Nocy ...
Paź 04, 2018
Śmigłowiec H225M, użytkowany w liczbie 88 egzemplarzy przez 6 krajów ...

Nasze wywiady

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga ...
Lut 04, 2018
Wczoraj w Hotelu Aiport Okęcie odbyła się impreza Open Day Cumulusy ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat ...
Wrz 12, 2017
W sobotę 9 września ekipa portalu Aviation24.pl odwiedziła urocze ...
Wrz 05, 2017
W imieniu firmy Eurofighter Jagdflugzeug GmbH i jej firm ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 17 Grudnia 2018    |    Wydarzyło się: 1903 - W Kitty Hawk w amerykańskim stanie Karolina Północna Orville Wright po raz pierwszy wzbił się w powietrze na samolocie. 1935 – Dokonano oblotu samolotu Douglas DC-3. 1942 – Samolot Handley Page Halifax ze 138. Dywizjonu Specjalnego RAF, lecący z Bliskiego Wschodu przez Maltę i Gibraltar do Wielkiej Brytanii, rozbił się tuż po starcie z maltańskiego lotniska Luqa. Zginęło 6 członków polskiej załogi i 11 pasażerów. 1947 – Dokonano oblotu bombowca Boeing B-47 Stratojet. 1960 – Amerykański samolot pasażerski Convair rozbił się w centrum Monachium; zginęły 52 osoby. 1963 - Dokonano oblotu amerykańskiego wojskowego samolotu transportowego Lockheed C-141 Starlifter. 1973 – 32 osoby zginęły w ataku 5 terrorystów palestyńskich na terminal lotniska Fiumicino w Rzymie i samolot amerykańskich linii lotniczych Pan Am. Terroryści uprowadzili następnie samolot niemieckich linii lotniczych Lufthansa i odlecieli do Kuwejtu, gdzie poddali się władzom. 2003 – Dokonano oblotu pierwszego samolotu kosmicznego SpaceShipOne.

Lotnicza książka

Lis 14, 2018
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na oblot książki pt. ...
Lis 03, 2018
Wiedza o tym, że zaatakowana 1 września 1939 roku Rzeczpospolita ...
Sie 22, 2018
Pasjonująca historia polskich pilotów, których odwaga i męstwo ...
Cze 08, 2018
Książka, która zdaniem Mariusza Szczygła warta jest złamania siódmego ...
Cze 06, 2018
Karaś, Junak, Iskra, Bies, wreszcie i Orlik. Pasjonaci aeronautyki ...
Mar 17, 2018
Zastanawialiście się kiedyś, jaki zapach ma przestrzeń kosmiczna? A ...
Mar 01, 2018
Kilka miesięcy temu nakładem poznańskiego wydawnictwa DYGRESJE ...
Lut 19, 2018
Był rok 1982. Od czterech lat byłem pracownikiem ZRLiLK. Ten akurat ...
Kwi 20, 2017
„Spójrz na to drzewo. Ponieważ je widzę, mogę do niego dojść. Tak ...

Nasze Video

Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim ...
Sie 15, 2017
W tym roku postanowiliśmy zmienić miejscówkę i nakręcić przelot ...
Maj 19, 2017
Pod koniec kwietnia dzieci z jednej z warszawskich szkół podstawowych ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś ...
Gru 15, 2016
Niedługo minie rok od wprowadzenia na rynek aplikacji Droneradar, ...
Top