sobota, 28 październik 2017 13:56

Deklaracja PAŻP w sprawie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie.

Napisane przez PAŻP
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej, Tadeusz Grocholski. Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej, Tadeusz Grocholski.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przystąpiła do zmodyfikowanej i odnowionej wersji Deklaracji Just Culture – kultury sprawiedliwego traktowania. W imieniu PAŻP Deklarację podpisał Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej, Tadeusz Grocholski.

Przygotowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Deklaracja nawiązuje do European Corporate Just Culture Declaration podpisaną przez komisarz ds. Transportu Violetę Bulc oraz reprezentantów środowiska lotniczego 1 października 2015 roku.

Biorąc pod uwagę konieczność poszerzania świadomości w zakresie bezpieczeństwa, Strony uznały, że należy kontynuować priorytety wyrażone w deklaracji współpracy w zakresie wdrażania idei „Just Culture” z dnia 27 października 2015r.  

Przedmiotowa Deklaracja jest spójna z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej, Tadeusz Grocholski oraz Prezes ULC, Piotr Samson

Treść deklaracji:

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla ogółu społeczeństwa, ale również dla szeroko rozumianej branży lotniczej.

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży lotniczej. Każdy podmiot prowadzący działalność w obszarze lotnictwa cywilnego powinien jako minimum utrzymywać akceptowalny poziom bezpieczeństwa, a także dążyć do ciągłego jego podnoszenia w ramach prowadzonej działalności.

Wszyscy pracownicy sektora lotniczego, bez względu na pełnioną funkcję, związani są z wykonywaniem zadań na rzecz prowadzonych operacji lotniczych, a tym samym stanowią kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego systemu lotnictwa cywilnego.

Bezpieczeństwo tego systemu wymaga, by jak najwięcej zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w lotnictwie, było zgłaszanych dobrowolnie i bezzwłocznie. Jest to niezbędny element do identyfikacji zagrożeń, w odniesieniu do których należy podjąć działania je eliminujące lub mitygujące, co prowadzi do poprawy poziomu bezpieczeństwa.

Kultura sprawiedliwego traktowania (Just Culture) jest podstawowym warunkiem skutecznie działającego systemu zgłaszania zdarzeń, niezbędnego we wszystkich organizacjach lotniczych.


Najważniejsze elementy kultury bezpieczeństwa to przede wszystkim:
- świadomość i postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
- wysokie standardy bezpieczeństwa wdrożone w codziennej praktyce podmiotu – od poziomu najwyższego kierownictwa do pracowników,
- słabe punkty organizacji postrzegane jako szansa na doskonalenie systemu,
- atmosfera zaufania - nieprzypisywanie winy na rzecz aktywnego poszukiwania rozwiązań pojawiających się problemów,
- zero tolerancji dla umyślnych naruszeń przepisów oraz procedur wewnętrznych,
- rejestrowanie i analizowanie zdarzeń,
- zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości,
- wewnętrzne nadzorowanie Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) wraz z monitorowaniem związanych z tym procesów,
- ciągłe doskonalenie SMS poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych.

My, Sygnatariusze tej Deklaracji będziemy zachęcać do wdrażania kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa w lotnictwie i będziemy współpracować poprzez wymianę doświadczeń.
Równocześnie organy Państwa właściwe w sprawach lotnictwa cywilnego wyrażają wolę wspierania tych działań.

Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa w lotnictwie:

1. Priorytetem jest bezpieczeństwo i postępowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
2. Pracownicy każdego szczebla są zdolni do działania w interesie bezpieczeństwa, w sposób adekwatny do wyszkolenia, doświadczenia oraz zgodnie ze standardami zawodowymi odpowiadającymi poszczególnym stanowiskom i funkcjom. Aby osiągnąć ten cel, organizacje powinny zapewnić im odpowiednie warunki pracy, narzędzia, wyszkolenie i procedury.
3. W środowisku operacyjnym sektora lotniczego pracownicy, mimo swego wyszkolenia, wiedzy, umiejętności, doświadczenia i dobrej woli mogą spotkać się z sytuacjami prowadzącymi do niepożądanych rezultatów.
4. Analizując zgłoszone zdarzenia organizacja powinna traktować priorytetowo elementy składające się na wydolność systemu oraz czynniki, które miały wpływ na zaistnienie tych zdarzeń bez przypisywania komukolwiek winy i/lub odpowiedzialności, poza przypadkami przewidzianymi w rozporządzeniu nr 376/2014 i innych przepisach mających zastosowanie.
5. W przypadkach, w których dochodzi jednak do oceny odpowiedzialności osób organizacje powinny skupić się na ustaleniu czy działania, zaniedbania lub podjęte decyzje były współmierne do doświadczenia i wyszkolenia, a nie do skutków zdarzenia.
6. Zgłaszający informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz każda inna osoba wymieniona w zgłoszeniu, są chronieni przed negatywnymi konsekwencjami zgodnie z rozporządzeniem nr 376/2014, w szczególności gdy czyn był nieumyślny i niezamierzony. Jednakże osoba łamiąca prawo albo wewnętrzne przepisy poprzez rażące niedbalstwo lub działając umyślnie nie podlega ochronie.
7. Niepożądane zdarzenia są przesłankami do prowadzenia analiz. Pozytywne zachowanie i działania także powinny być zauważane i wspierane.
8. Organizacje powinny promować efektywne wdrażanie zasad kultury bezpieczeństwa, w tym kultury sprawiedliwego traktowania (Just Culture) na każdym poziomie organizacyjnym. Wszyscy powinni aktywnie wspierać wzajemne zaufanie i szacunek oraz promować współpracę w celu zbudowania niezbędnego poziomu zaufania w całej organizacji. Powinno się poszerzać wiedzę z zakresu Just Culture wśród pracowników, także poprzez udostępnianie wewnętrznej dokumentacji z tego obszaru.
9. Każda organizacja powinna, po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wdrożyć wewnętrzne przepisy dotyczące kultury sprawiedliwego traktowania, najlepiej dopasowane do jej specyfiki oraz posiadać udokumentowane procesy stosowane w praktyce
10. Wewnętrzne przepisy kultury bezpieczeństwa powinny dokumentować sposób zarządzania, przechowywania, ochrony i ujawniania danych dotyczących bezpieczeństwa. Powinny również zawierać zapisy mówiące w jakim zakresie organizacja dzieli się danymi w celu wspierania analiz związanych z bezpieczeństwem.
11. Wewnętrzne przepisy kultury sprawiedliwego traktowania (Just Culture) powinny zawierać między innymi opis procesu oraz wskazanie podmiotów zaangażowanych, którego celem będzie określenie – „co jest zachowaniem nieakceptowalnym”, a więc zachowaniem które nie podlega ochronie – zgodnie z rozporządzeniem nr 376/2014.
12. Wsparcie organizacji, w przypadkach gdy pracownicy podlegają zewnętrznym procedurom związanym ze zdarzeniem lotniczym, które zgłosili lub w którym brali udział, wzmacnia wzajemne zaufanie niezbędne do zapewnienia efektywnie działającej kultury sprawiedliwego traktowania.
13. W celu efektywnego wdrożenia kultury bezpieczeństwa pracownicy wszystkich szczebli, włączając najwyższe kierownictwo, powinni rozumieć i akceptować swoją odpowiedzialność związaną z zasadami i wewnętrznymi uregulowaniami kultury bezpieczeństwa oraz ich promowaniem.
14. Organizacje, we współpracy z zaangażowanymi stronami, włączając w to właściwe władze lotnicze, powinny zdefiniować jak zamierzają promować i wspierać wdrożenie zasad i wewnętrznych przepisów kultury bezpieczeństwa.
15. Organizacje powinny regularnie sprawdzać, oceniać oraz doskonalić wewnętrzne przepisy związane z kształtowaniem kultury bezpieczeństwa.
Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska lotniczego do jej podpisania.

Źródło informacji i zdjęć: http://www.pansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=1254

Czytany 628 razy Ostatnio zmieniany sobota, 28 październik 2017 14:02

Artykuły powiązane

 • Volatility in Air Traffic and its impact on ATM Performance – warsztaty w Szkole Głównej Handlowej.

  Zmienności w ruchu lotniczym i jej wpływ na zarządzanie ruchem lotniczym był tematem międzynarodowych warsztatów, które zorganizowane zostały w warszawskiej SGH w ramach współpracy następujących instytucji..

 • Spotkanie z okazji zmiany w systemie APP Poznań.

  9 maja br. Odbyło się spotkanie przedstawicieli Sił Zbrojnych RP oraz kierownictwa PAŻP z okazji wdania Decyzji Prezesa ULC zatwierdzającej wejścia w życie zmiany w systemie funkcjonalnym dla organu ATC APP Poznań, polegającej na zapewnieniu służb kontroli ruchu lotniczego dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) w TMA Poznań.

 • Zmiana terminu konferencji "Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach".

  W związku z objęciem przez Aviation24.pl patronatu medialnego nad V Ogólnopolską Konferencją Naukowo - Techniczną pt.:"Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach" informujemy o zmianie terminu oraz miejsca  organizowanego wydarzenia, które miało się odbyć w dniach 24 - 25 sierpnia 2018 r. w Radomskim Domu Technika, ul. prof. W. Krukowskiego 1.

 • W PAŻP rusza nabór na kurs na kontrolera ruchu lotniczego.

  Każdego dnia na pokładach wszystkich samolotów przelatujących nad Polską znajduje się blisko pół miliona pasażerów. Nad ich bezpieczeństwem czuwa ponad 550 kontrolerów ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – jedynej instytucji w kraju, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego.

 • Podsumowanie Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego 2018.

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Ruchu Lotniczego”, zorganizowana przez Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego, odbyła się w dniach 17-18 kwietnia 2018 roku w hotelu Kawallo w Słubicach.

 • En-route FIS Workshop w PAŻP z udziałem wielu krajów.

  W dniach 16-17 kwietnia odbył się w PAŻP „En-route FIS Workshop”. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci organów służby informacji powietrznej z Austrii, Czech, Danii, Niemiec, Słowacji, Włoch i Polski oraz przedstawiciele Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

 • Informacja dla organizatorów pokazów z użyciem ognii sztucznych, źródeł światła, balonów z helem lub lampionów.

  W ostatnim czasie obserwujemy rosnącą ilość zgłoszeń dotyczących organizacji pokazów z użyciem sztucznych ogni, reflektorów, laserów oraz wypuszczeń balonów z helem, diodami LED i lampionów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizatorów tego rodzaju przedsięwzięć, Ośrodek Planowania Strategicznego PAŻP przygotował dla Państwa mapy stref, w których organizacja wyżej wymienionych pokazów podlega zgłoszeniu do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 • Prestiżowe certyfikaty „Studia z Przyszłością” dla Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj.

  „Lotnictwo” oraz „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” to dwa kierunki realizowane przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, które zostały docenione w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. W Gali Finałowej, która odbyła się 9 kwietnia br. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie, uczestniczyli przedstawiciele WZiD ASzWoj: płk dr hab. Tadeusz Zieliński, dr hab. Telesfor Markiewicz oraz dr Aneta Nowakowska-Krystman.

 • Dynamiczny rozwój przewozów lotniczych w Polsce w 2017 roku.

  Polskie porty lotnicze obsłużyły w 2017 roku prawie 40 mln pasażerów, co stanowi 18 proc. wzrostu w stosunku do 2016 roku. Odnotowano zarówno przyrost liczby operacji pasażerskich, oferowania, jak i współczynnika wypełnienia miejsc w samolocie. Polski rynek po raz kolejny uzyskał lepsze wyniki od rynków europejskich i światowych.

 • Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 18-19 kwietnia 2018 r.

  W dniach 18-19 kwietnia 2018 r r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbędzie się Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym poświęcona zarobkowym przewozom lotniczym (CAT) i lotnictwu ogólnemu (GA) organizowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Top