poniedziałek, 16 marzec 2020 19:06

Unikalne archiwa niemieckich wojsk powietrznych z września 1939 ujrzały światło dzienne. Mamy ich tłumaczenie!

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Samolot Luftwaffe Dornier DO 17 wykonuje zrzut bomb. Samolot Luftwaffe Dornier DO 17 wykonuje zrzut bomb. Źródło: Bundesarchiv, Bild 101I-341-0489-13 / Spieth / CC-BY-SA 3.0 / CC BY-SA 3.0 DE (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)

Skontaktował się z nami ponownie Pan Włodzimierz Jan Delekta, który poinformował nas o bardzo ciekawych archiwalnych dokumentach, które mogą zainteresować historyków, a szczególnie tych zainteresowanych lotnictwem: - "Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w porozumieniu z Instytutem Historii Niemiec w Moskwie opublikowało w internecie cały szereg zdobytych dokumentów niemieckich z czasów obu wojen światowych. Materiałów do historii lotnictwa jest tam bardzo dużo. Inna kwestia, to dzienniki bojowe radzieckich formacji lotniczych, opublikowane przez CAMO w ramach projektu "Память Народа". Kolejna kopalnia źródeł!"

W związku z tym publikujemy próbki tłumaczenia dokumentacji 4 Armii Powietrznej z czasów Wojny Obronnej Polski 1939 roku, którą wykonał Pan Włodzimierz oraz opis:

ZESPÓŁ AKT NACZELNEGO DOWÓDZTWA WOJSK POWIETRZNYCH (OBER-KOMMANDO DER LUFTWAFFE) NIEMIEC W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM MINISTERSTWA OBRONY FEDERACJI ROSYJSKIEJ.

Zespół ten, oznaczany sygnaturą 1245, zawiera 678 Aktów Naczelnego Dowództwa Wojsk Powietrznych Niemiec z lat 1938-1945. Obok dokumentacji Flot Powietrznych 1-6, dowództw różnego szczebla operacyjnego, znajdują się w nim także dokumenty rozpoznania powietrznego i obrony przeciwlotniczej. Większość akt została wydobyta z gruzów byłego Archiwum Rzeszy w Poczdamie (Reichsarchiv Potsdam) przez oddziały specjalne Armii Czerwonej i przewieziona do byłego Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony ZSRR w Podolsku. Tam, po ich wstępnym przeanalizowaniu przez radzieckich historyków wojskowości, leżały zaniedbane przez kilkadziesiąt lat. Najwartościowsze z nich (przynajmniej z punktu wodzenia wspominanego zespołu historyków), zostały wprawdzie poddane zabiegom konserwatorskim, jednak nie zawsze były to prace, przeprowadzane przez osoby kompetentne, przy użyciu odpowiednich materiałów. Tak więc szkody, wyrządzone przez ogień i kilkumiesięczny okres, w czasie którego dokumenty te leżały w gruzach gmachu Archiwum Rzeszy, często naprawiano przy pomocy bibuły japońskiej, naniesionej na karty przy pomocy kleju acetonowego. Zabieg taki, możliwy do zastosowanie w przypadku starych druków, dla rękopisów okazał się bardzo szkodliwy, podobnie jak i laminowanie (na wzór amerykański) poszczególnych kart dokumentów, co przy ich późniejszym skanowaniu uczyniło część z nich (szczególnie kopii maszynopisów i notatek rękopiśmiennych) mało czytelnymi. Dodatkowym utrudnieniem dla badaczy jest fakt, że autorzy projektu opublikowania zachowanych w CAMO dokumentów niemieckich wpadli na niezbyt, moim zdaniem, szczęśliwy pomysł nakładania na daną kartę przed jej skopiowaniem tzw. folii ochronnej z danymi instytucji, wykonującej ten projekt. Fakt ten sprawia, że dokumenty, szczególnie rękopiśmienne lub ciężko uszkodzone przez ogień i wilgoć, są bardzo trudne do odczytania i wymagają dodatkowych konkordancji z dokumentacją, zachowaną w archiwach niemieckich (o ile taka istnieje) i literaturą przedmiotu.

Pomimo tych wszystkich mankamentów autorom projektu należą się słowa głębokiej wdzięczności za udostępnienie tych materiałów na Internecie. Dzięki temu zostało wyjaśnionych szereg kwestii, związanych chociażby z działalnością niemieckiej 4 Floty Powietrznej w czasie Wojny Obronnej Polski w roku 1939. Skopiowano i udostępniono w ramach wspomnianego projektu m.in.:

 1. CAMO 500_12472_639. Dokumenty dowódcy 4 Floty Powietrznej przy Sztabie Generalnym 10 armii polowej 17.08.1939-30.09.1939.
 2. CAMO 500_12472_643. Dokumenty dowódcy 4 Floty Powietrznej przy Sztabie Generalnym 10 armii polowej 27.08.1939-24.09.1939.

Przedstawianie wspomnianych dokumentów w tłumaczenie na język polski pragnąłbym rozpocząć od pierwszego z obu, wyżej wymienionych zespołów. Zawiera on głównie zarządzenia Sztabu Generalnego 10 Armii Polowej, dotyczące łączności pomiędzy dowództwem armii a dowództwem 4 Floty Powietrznej, listy kryptonimów, używanych w tym czasie przez wojska naziemne i powietrzne i rozkazy o przemieszczaniu się związków taktycznych 4 Armii Powietrznej w miarę postępu ofensywy wojsk lądowych. Jak przypuszczam, dokumenty te powinny wzbudzić zainteresowanie nie tylko historyków wojskowości, ale i szerokiego kręgu czytelników portalu.

Za wszelkie uwagi, komentarze itp. będę niezmiernie wdzięczny. Proszę o kontakt przez redakcję portalu.

Hamburg-Jenfeld 15 marca 2020.

Mgr Włodzimierz Jan Delekta

CAMO 500_12472_639.

Zarządzenia specjalne odnośnie łączności celem przekazywania wiadomości. Załącznik do rozkazu (dowództwa 10) Armii Nr 23.

Strona 2

SPIS ZAWARTOŚCI (POSZYTU)[1]:

Jednostka służbowa

Zawartość

Data

Nr pisma

Fl. Fhr. z.b.V.I/NVW

Unterstellung der Flieger Heeres Nachrichtenzüge

23.8.39

603/39 g.K.

dito

dito

23.8.39

603/39 g.K. II

dito

Befehl über Einsatz der Nachrichtenmittel

23.8.39

604/39 g.K.

dito

Nachrichtenbestimmungen für der Einsatz Fl. Fhr. z.b.V.

24.8.39

651/39 g.K.

dito

Berechtigungen

31.8.39

651/39 g.K. II

dito

Zusatzbefehl

31.8.39

651/39 g.K. III

dito

Verlegungsbefehl n. Schönwald

24.8.39

610/39 g.K.

Üb.I/Ln Schul u. Vers.-Rgt.

Fernleitungen

24.8.39

15/29 geh.

Ob. d. L.

Abschrift über Decknamen

Fernschreiber 017

597/39 g.K.

Fl. Fhr. z.b.V.I/NVW

Verlegungsbefehl Radom

10.9.39

761/39 g.K.

dito

Nachrichtenbestimmungen zum Angriff auf Warschau

22.9.39

783/39 g.K.

Wymienione powyżej rozkazy zostały załączone jako załączniki do dziennika bojowego Dowódcy Lotnictwa Do Zadań Specjalnych.

Sucha, 30.09. 39.

Strona 3

Załącznik do rozkazu armijnego (10 Armii Polowej) Nr 23

z dnia 23.9.39

Zarządzenia specjalne odnośnie łączności celem przekazywania wiadomości.

 1. Połączenia przewodowe:

1) 10 Armia ustanawia bezpośrednie połączenie (2 dalekopisy + 1 telefon) z nowej Kwatery Generalnej Armii w Starachowicach z:

 1. Korpusem Armii przez armijną centralę radiotelegraficzną w Ostrowcu

XIV. Korpusem Armii w Radomiu

XVI. Korpusem Armii w Końskich

2.) Armijne centrale radiotelegraficzne w Paprotni i Stefanowie zostaną zlikwidowane z dniem 24.9.

3.) 8 Armii zostaną przekazane:

Armijna centrala radiotelegraficzna w Guzowie

Połączenia kablowe z Guzowa do Falent i z Guzowa poprzez Milanówek- Leszczów do miejscowości Lubiec.

4): Szef łączności XI Korpusu Polowego przekazuje drużynę łączności kablowej 549 Pułku Artylerii z powrotem do pułku. Meldunek-24.9.39 godz. 10:00 centrala armijna w Radomiu.

 1. Regulacja łączności radiowej:

1) W sektorze łączności radiowej Dowództwa (10) Armii należy (w dokumencie) nr bież. 21 a (XI Korpus Armii) skreślić częstotliwość odbioru 305 i zastąpić ją przez 365.

2) 258 Dywizja Piechoty wysyła do Dowództwa (10) Armii oficera celem odebrania dokumentów łączności radiowej.

3) Po przeniesieniu stanowiska dowodzenia 10 Armii z Guzowa do Starachowic Oddział Łączności Średniego Zasięgu „b” XI Korpusu Armii powraca do 51 Oddziału Łączności.

 1. Armijny park łączności-Jastrząb (23 km w kierunku południowo zachodnim od Radomia).

Za zgodność odpisu z oryginałem (L. S.)

Strona 4

Dowódca Lotnictwa Do Zadań Specjalnych                                                                   26.9.39

Wydział I/NVW

Do

Kompanii Wiadomości Lotniczych

Kontakt liniowy z Dywizją Kempf[2] należy natychmiast rozszerzyć jako połączenie centralne z II Korpusem Armii. Dla tego połączenia zostanie przydzielony numer służbowy 50-zakres łączności 103 z rozdzielnika numerów wywoławczych wojsk lądowych.

Znaki wywoławcze:

Na dzień 26.9. 6 M o (Sechs, Maria, Otto)

               27.9. JSM   (Jod, Siegfried, Maria)

               28.9. YXX (Ypern, Xantippe, Xantippe)

Jako środki kodowe dla całego ruchu łącznościowego, także dla Dywizji Pancernej Kempf, ważne są klucze, używane przez wojska lądowe („Enigma”).

Należy natychmiast porozumieć się z II Korpusem Armii.

w.z.

(podpis nieczytelny)

Porucznik

Za zgodność (L.S.)

Strona 5

Dowódca Lotnictwa Do Zadań Specjalnych                                                                   22.9.39

Wydział I/NVW Nr. 783/39 g. Kdos.

Dot.: Postanowienia o przekazywaniu informacji                           Tajne!

         do ataku na Warszawę                                                             5 egzemplarzy

                                                                                                          3 egzemplarz

Postanowienia o przekazywaniu informacji do ataku na Warszawę:

1.) Dowódca Lotnictwa Do Zadań Specjalnych wspiera w czasie ataku na Warszawę VIII Korpus Armijny, stanowisko dowodzenia Grodzisk.

2.) W tym celu Dowódca Lotnictwa Do Zadań Specjalnych wraz ze sztabem przenosi się do Grodziska.

3.) Kompania Łączności Do Zadań Specjalnych rozbudowuje stanowisko dowodzenia w Grodzisku dla sztabu dowodzenia w ten sposób, aby była zagwarantowana łączność radiowa. telefoniczna i dalekopisowa. Stanowisko dowodzenia w Suchej należy utrzymywać w pełnej gotowości bojowej.

Stanowisko dowodzenia, z którego prowadzone są działania bojowe pod względem taktycznym, używa ważnego znaku wywoławczego. Inne stanowisko poprzedza rozmowy literą „z” (Zeppelin).

4.) VIII Centrala Łączności Lotniczej Do Zadać Specjalnych tworzy następujące połączenia radiotelefoniczne i dla dalekopisów:

Radiotelegraficzne:

 1. a) z centrali łączności w Mszczonowie do stanowiska dowodzenia w Grodzisku.
 2. b) ze stanowiska dowodzenia w Grodzisku do dowództwa VIII Korpusu Armii w Grodzisku.
 3. c) ze stanowiska dowodzenia w Grodzisku do dowództwa XIII Korpusu Armii na zachodnim cyplu lasu 6 km w kierunku północno wschodnim od Grodziska-Podkowy Leśnej.
 4. d) ze stanowiska dowodzenia w Grodzisku do centrali łączności wojsk lądowych Stefanowa.
 5. e) ze stanowiska dowodzenia w Grodzisku do punku przekazującego w Grójcu.

W Grójcu i w Mszczonowie należy utworzyć centrale łączności wojsk lotniczych z połączeniami z wojskami lądowymi. Przewody łącznościowe z dowództwem X Korpusu Polowego należy przeprowadzić przez centralę łączności w Mszczonowie.

Personel centrali wojsk lądowych we wsi Stefanowa, traktujący poważnie obawy Dowódcy Lotnictwa Do Zadań Specjalnych, musi zostać wyłączony z akcji[3].

Strona 6

Dalekopisy:

Ze stanowiska dowodzenia w Grodzisku do centrali w Radomiu.

Z centrali w Radomiu do miejsca postoju II./Schl.L.C. 2[4] Zalesie na północny zachód od Grójca.

Z centrali w Radomiu do miejsca postoju I./Z.C. 76 Kącin na wschód od Grójca.

5.) Połączenia telefoniczne i dalekopisowe należy sporządzić w stanie zdolnym do pracy do dnia 23:9. godz. 20:00.

6.) 22.9.39 I./Z.C. 76 przemieszcza się do wsi Kącin na wschód od Grójca.

 1. 22.9.39 postoju II./Schl.L.C. 2 przemieszcza się do wsi Zalesie na północny zachód od Grójca.

Należy powiadomić centrale łączności.

Projekt (rozkazu) sporządził

Sibert

Za zgodność

(podpis nieczytelny)

Porucznik

Rozdzielnik (opuszczono)

[1] Podano w języku oryginału ze względu na konieczność zapoznania preceptorów z oryginalnymi nazwami i numerami przytoczonych dokumentów.

[2] Dywizja Pancerna gen. maj. Wernera Kempfa (Panzerdivision Kempf lub Panzerverband Ostpreußen), Niekonwencjonalna (o sile bojowej zaledwie pół dywizji pancernej Wehrmachtu) dywizja pancerna SS. W czasie Kampanii Polskiej SS-mani Kempfa wykazali się nie tyle sukcesami bojowymi co niezwykłą brutalnością w stosunku do ludności cywilnej. Dowódca niemieckiej 3 Armii Polowej, w której składzie walczyła początkowo ta dywizja, gen. art. Küchler, stwierdził, że „SS-mani Kempfa przez swoją postawę plamią imię niemieckiego żołnierza”.  

[3] Nie wiadomo, o jakie obawy tu chodzi (W.J.D.)

[4] Skróty nazw jednostek lotnictwa niemieckiego, wymienionych w tym źródle i w innych dokumentach, zostaną rozwiązane w załączniku, przewidzianym na końcu całości publikacji (W.J.D.)

Źródło dokumentów: Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej / Tłumaczenie i opis: Mgr Włodzimierz Jan Delekta

Czytany 1967 razy

Skomentuj

Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji administratora. Zasady publikacji komentarzy pod publikacjami znajdziesz pod linkiem: https://aviation24.pl/polityka-prywatnosci

Redakcja poleca

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik zgodziła się na udział śmigłowca Mi-2 SP-SAP w zachodniej produkcji "Tylko dla twoich ...
Paź 09, 2020
Już wkrótce pierwsi komercyjni pasażerowie mogą podróżować z naddźwiękową prędkością. Zbudowany właśnie odrzutowiec poleci po raz pierwszy ...
Paź 07, 2020
Brzydka może być pogoda, brzydki może być oddech, brzydkich kobiet nie ma, tylko wina czasem brak (żeby nie wyjść na męskiego szowinistę - dotyczy to ...
Paź 01, 2020
Czy to sen czy jawa? Tym pytaniem można by w zasadzie rozpocząć ten nietypowy przegląd modelarskich konstrukcji lotniczych. Jednak po bliższym ...
Cze 25, 2020
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie katastrofy lotu PIA PK8303 w Karaczi, w którym uczestniczyło 99 osób, w tym 8 członków załogi, ...
Cze 24, 2020
Należąca do sił Włoskich Sił Powietrznych (AMI) baza w Aviano była świadkiem historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy wykonano w niej tzw. marsz ...
Cze 22, 2020
Wczoraj doszło do kolejnej interwencji funkcjonariuszy Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie na pokładzie ...
Cze 20, 2020
Dwa amerykańskie bombowce strategiczne B-2 Spirit z 509. Skrzydła Bombowego USAF, spotkały się 18 czerwca za kołem podbiegunowym z norweskimi ...
Cze 18, 2020
Amerykański Bell jest gotowy, aby dostarczyć Polsce nowoczesne rozwiązania śmigłowcowe dostosowane do Kruka, Perkoza i Kondora, uwzględniając ...

Najczęściej czytane

Paź 18, 2020
Od roku w pracowni aerografu Przemysława Drozda powstaje model TS-11 Biało-czerwonej Iskry nr 5. Jedyny taki istniejący model w imponującej skali 1:7 ...
Paź 15, 2020
Rodzice siedmioletniego Polaka, który zginął w katastrofie lotniczej w 2018 r., wytoczyli proces przeciwko Irish Parachute Club i właścicielom ...
Paź 13, 2020
Krzysztof z Zebrzydowic ma 50 lat. Lubi kontakt z przyrodą, zapach traw i powiew wiatru. Od zawsze chciał być pilotem i powtarza, że „Wiatr to jego ...
Paź 12, 2020
Jak informuje pilot Kamil Skorupski, ten można powiedzieć, szalony pomysł powstał prawie dwa lata temu. Jego pomysłodawcami są Paweł Jakubowski i ...
Paź 11, 2020
W dniu wczorajszym dwa samoloty, w tym jeden ultralekki Alpi Pioneer 300 i turystyczny Robin DR.400/140 Major zderzyły się w powietrzu na terenie ...
Paź 09, 2020
Dzisiaj portal Echodnia.eu pisze o przebiegu prac na radomskim lotnisku. - "Bez najmniejszych opóźnień trwa budowa Portu Lotniczego Warszawa – Radom ...
Cze 01, 2020
Agenci celni Hong Kongu odkryli 217 kilogramów kokainy ukrytej w silniku odrzutowym. To prawdopodobnie pierwszy w historii przemyt narkotyków, gdzie ...
Maj 30, 2020
Amerykańskie Siły Marynarki Wojennej na rejon Europy i Afryki poinformowały, że 26 maja dwa samoloty Su-35 należące do sił powietrznych Federacji ...
Maj 29, 2020
Jak podkreśla Dowódca 2 SLT gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak, realizowana przez Amerykanów operacja Bomber Task Force to obejmująca bardzo długi ...
Maj 18, 2020
W dniu wczorajszym krótko po starcie z lotniska Kamloops samolot Canadair Tutor CT-114, należący do Królewskich Kanadyskich Sił Powietrznych i ...
Maj 22, 2020
W poniedziałek późnym wieczorem podczas podejścia do lądowania, około 7 km od lotniska w Łasku, ktoś próbował oślepić pilota laserem. Na szczęście ...
Maj 15, 2020
Na pokładzie samolotu C-130E Hercules z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego do Polski przyleciał Humber, historyczny pojazd z czasów II wojny ...

Nasze wywiady

Paź 27, 2020
W tym roku minęło 60 lat od wielkiej defilady lotniczej nad polami Grunwaldu. Wciąż żyje kilku pilotów, którzy uczestniczyli w pokazie, który odbył ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik zgodziła się na udział śmigłowca Mi-2 SP-SAP w zachodniej produkcji "Tylko dla twoich ...
Wrz 10, 2020
Na początku września odwiedziliśmy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z Panem Dyrektorem Pawłem Pawłowskim. Pan ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w tym roku przypada 100-Lecie Lotnictwa Polskiego oraz 100-Lecie Niepodległości ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które jest znane w całej Polsce. Pani Małgorzata była stewardesa PLL LOT, jedna z ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako jedni z pierwszych, oficjalny spot Międzynarodowych Pokazów Lotniczych w Radomiu. ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga 737-800, który znajduje się w warszawskim AirPoint. Teoretycznie wszystko wygląda ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat swoim tańcem w tunelu aerodynamicznym, popularyzując i zwracając uwagę na nową, ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 28 Października 2020    |    Wydarzyło się: 1936 – Dokonano oblotu niemieckiego bombowca Dornier Do 19. 1952 – Dokonano oblotu amerykańskiego bombowca Douglas A-3 Skywarrior. 1972 – Dokonano oblotu Airbusa A300. 1998 - Samolot linii Air China został uprowadzony przez pilota Yuan Bina na Tajwan; porywacza aresztowano. 2009 - W ramach programu „Constellation” NASA rozpoczęła testy rakiety Ares I. 1916 – Zmarł Oswald Boelcke, niemiecki pilot wojskowy, as myśliwski (ur. 1891). 1941 - Zmarł Aleksandr Łoktionow, radziecki komandarm i generał pułkownik, dowódca wojsk lotniczych (ur. 1893). 1986 - Zmarł Harold Beamish, nowozelandzki pilot wojskowy, as myśliwski (ur. 1896).

Lotnicza książka

Paź 25, 2020
Nakładem Kuźnicy Techniki Aeronautycznej i Kompozytowej „Draco” ukazał się album czarno-białej fotografii lotniczej oraz artystycznej autorstwa ...
Mar 17, 2020
"Czy pracę pilota można przedstawić w sposób lekki, zrozumiały i dowcipny? Okazuje się, że TAK. Kapitan Dariusz Kulik robi to z prawdziwym znawstwem, ...
Lut 22, 2020
Nakładem kuźnicy techniki aeronautycznej i kompozytowej „Draco” ukazało się drugie (poprawione i uzupełnione) wydanie książki autorstwa Michała ...
Lut 19, 2020
Nakładem kuźnicy techniki aeronautycznej i kompozytowej „Draco” ukazała się książka autorstwa Michała Imiołka, pt. „W stronę dronów czyli kilka słów ...
Paź 26, 2019
Jeśli ktoś wciąż czuje niedosyt po hucznych, lipcowych obchodach 50. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu, może go zaspokoić sięgając po ...
Wrz 05, 2019
Tak pisze o swojej książce autor, Stanisław Śmist" - "Prawdy, mity i opowiadania przedstawione w niniejszej książce, zostały zapisane przeze mnie już ...
Sie 09, 2019
Wspólny cel, współzawodnictwo i duże zaplecze finansowe - to kluczowe elementy sukcesu w eksploracji kosmosu. Po lądowaniu na Księżycu na wiele lat ...
Cze 22, 2019
Tylko dwunastu ludzi stąpało po powierzchni Księżyca. Jest ich wśród nas coraz mniej. Wypowiedzi tych, którzy pozostali jeszcze przy życiu, zebrał ...
Gru 27, 2018
Zbliża się koniec roku w którym obchodzimy 100-rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchodziliśmy w tym roku co najmniej setkę różnych ...

Nasze Video

Sie 25, 2019
Równo rok temu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w treningach oraz samych pokazach lotniczych zorganizowanych w ramach Air Show Radom 2018. Ponieważ ...
Maj 19, 2019
W ramach Nocy Muzeów, 100-lecia Eskadry Kościuszkowskiej, 90-lecia lotu atlantyckiego Ludwika Idzikowskiego i 30-lecia MiGa-29, Niebo bez Granic ...
Gru 16, 2018
Lotniczy Dom Kultury Skocznia Warszawa w ramach projektu "Niebo bez granic" w roku 100-lecia Niepodległości Polski i 100-lecia Biało-Czerwonej ...
Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , W-3W/W-3WA Sokół, Mi-14 i Mi-2, Mi-8 i W-3 Sokół, Mi-17, Mi-24 oraz Mi-2. Samoloty ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim Okęciu wylądował nowy nabytek LOT-u Dreamliner B787-9. Przyleciał wprost z Everett, ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś możecie zobaczyć co działo się podczas konferencji prasowej tego oszałamiającego ...
Top