piątek, 26 październik 2018 13:33

Sprostowanie Prezydenta Miasta Krosna dot. apelu członków Aeroklubu Podkarpackiego.

Napisane przez Urząd Miasta Krosna
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Autor i źródło zdjęcia: bl0ndas [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], Wikimedia Commons Autor i źródło zdjęcia: bl0ndas [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], Wikimedia Commons

Sprostowanie do „Apelu Członków Aeroklubu Podkarpackiego do Prezydenta Miasta Krosna”, opublikowanego w dniu 16 października 2018 r.

Przesłane przez Urząd Miasta Krosna

„1) Nieprawdziwa jest informacja dotycząca kontroli rozpoczętej 21.08.2018 r., iż zespół kontrolujący nie przedstawił właściwych dokumentów upoważniających do kontroli i zakresu kontroli, że Aeroklub udostępniał zespołowi kontrolującemu wszystkie dokumenty oraz, że kontrola żąda wyjaśnień, które są głęboką ingerencją w stowarzyszenie.

Kontrola dotyczy obiektów będących własnością Miasta Krosna, których najemcą jest Aeroklub Podkarpacki na podstawie umowy z 15 października 2008 r. Jest prowadzona zgodnie z zawartą umową i ma na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji określonych w niej obowiązków. Zespół kontrolujący legitymuje się stosownymi upoważnieniami, które zostały przedstawione kontrolowanemu, a fakt ten potwierdzają dokumenty. Przedłużenie kontroli wynika z braku współpracy ze strony kontrolowanego, udostępniania dokumentów wybiórczo, według uznania oraz braku odpowiedzi na zadawane pytania, które dotyczą wyłącznie kwestii związanych z realizacją przez Aeroklub obowiązków określonych w umowie najmu nieruchomości.

2) Nieprawdziwa jest informacja, jakoby pismo od Zespołu Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym, skierowane do Prezydenta Miasta Krosna „z uzasadnieniem by nie wydzielać obszaru 40 ha dla strefy przemysłowej ze względu na bezpieczeństwo lotnicze” pozostało „bez rezultatu”.

Prezydent Miasta Krosna udzielił szczegółowej odpowiedzi na informacje przedstawione w tym piśmie oraz przedstawił ekspertyzę wykonaną przez specjalistę ds. przeszkód lotniczych, która potwierdza możliwość zagospodarowania terenu pod strefę przemysłową.

3) Nieprawdziwy jest następujący zapis: „01.06.2016 rok – odpowiedź Prezydenta na dzikie zwierzęta na lotnisku – że obowiązkiem jest przegląd pasa lądowania przez Aeroklub. UM jako zarządzający nie realizuje swoich obowiązków opisanych w Prawie lotniczym…”

W terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. obowiązywała umowa, zgodnie z którą Miasto zleciło Aeroklubowi Podkarpackiemu wykonywanie części zadań należących do zarządzającego lotniskiem, związanych z eksploatacją lotniska i utrzymaniem bezpieczeństwa. Należało do nich m.in. wykonywanie regularnych przeglądów pola wzlotów. Za wykonywanie tych zadań Aeroklub Podkarpacki otrzymywał wynagrodzenie od Miasta Krosna. Ze względu na postanowienia obowiązującej umowy Aeroklub został wezwany do prawidłowej realizacji swoich obowiązków.

4) Nieścisła jest następująca informacja: „zgłoszenie przez Aeroklub do ULC braku korespondencji w j. angielskim podczas przylotu grupy pilotów z Niemiec oraz wykonywanie skoków i lotów za wyciągarką w czasie lądowań”.

Zgłoszenie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego rzeczywiście miało miejsce, natomiast audyt przeprowadzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w wyniku tego zgłoszenia nie potwierdził doniesień Aeroklubu.

5) Nieścisła jest informacja: „23.09.2018 rok – nadal nieaktualne zapisy z AIP VFR Polska: - Dane w AIP – brak częstotliwości użytkownika – Aeroklubu Podkarpackiego, - Brak w AIP wymienionych użytkowników lotniska, -Nieaktualny znak wywoławczy i częstotliwość zarządzającego (119,550 MHz).”

Na lotnisku Krosno decyzją zarządzającego dla operacji lotniczych wszystkich użytkowników obowiązuje wyłącznie jedna częstotliwość radiowa i jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. W AIP VFR nie ma obowiązku wskazywania użytkowników lotniska, są oni wpisani w dokumentacji rejestracyjnej oraz instrukcji operacyjnej lotniska. AIP VFR spełnia inną funkcję.

Podanie błędnej częstotliwości w AIP VFR wynikało z pomyłki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która wydaje AIP VFR. Sprawa została niezwłocznie zgłoszona przez zarządzającego lotniskiem, a pomyłka – skorygowana. Zapisy AIP VFR dla lotniska Krosno są prawidłowe i aktualne.

6) Nieprawdą jest, jakoby Gmina Krosno pozwała do sądu Aeroklub „w celu zapłaty kosztów przygotowania sprzętu do sezonu 2018 roku”.

Pozew dotyczy zapłaty odszkodowania za wykonanie szeregu prac obsługowych i napraw, koniecznych do przywrócenia do zdatności do lotu sprzętu będącego własnością miasta, który Aeroklub Podkarpacki użytkował na podstawie umowy najmu (głównie szybowce oraz motoszybowce). Po rozwiązaniu umowy najmu w czasie odbioru sprzętu zostały ujawnione usterki oraz nieprawidłowości w eksploatacji sprzętu przez dotychczasowego najemcę, skutkujące utratą zdatności do lotu. Należało je wyeliminować w celu przywrócenia możliwości dalszego użytkowania. Obowiązkiem Aeroklubu Podkarpackiego, wynikającym z zawartej umowy najmu był zwrot sprzętu w stanie niepogorszonym, dlatego Miasto wystąpiło o zwrot poniesionych kosztów.

7) Nieprawdą jest, jakoby umowa najmu sprzętu lotniczego zawarta z Aeroklubem Podkarpackim zawierała zapis, iż w 2015 r. „Aeroklub ma ubezpieczyć sprzęt na 6 miesięcy – okres ten wypada na zimę” oraz nieprawdziwa jest informacja sugerująca, że za ubezpieczenie sprzętu na okres 6 miesięcy Aeroklub poniósł koszty w wysokości ok. 80 tys. zł.

Zgodnie z umową obowiązkiem najemcy było ubezpieczenie sprzętu na okres co najmniej 4 miesięcy w 2015 r., a w każdym kolejnym roku – na okres co najmniej 6 miesięcy. Zapis ten potwierdza, iż Miasto nie wymagało ubezpieczenia poza sezonem lotniczym, czyli w okresie zimowym (umowa została zawarta w czerwcu 2015 r.). Aeroklub Podkarpacki ubezpieczył sprzęt na okres dłuższy niż minimalny okres wskazany w umowie najmu. Z przedstawionych polis ubezpieczeniowych wynika, iż ubezpieczono sprzęt na 12 miesięcy, w tym na okres zimowy, a suma składek na ten cel wyniosła 77 090,00 zł. Miasto nie wymagało tak długiego okresu ubezpieczenia i ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów oraz nie jest odpowiedzialne za straty finansowe Aeroklubu Podkarpackiego.

8) Nieprawdą jest, że „protokół zwrotu infrastruktury do ZSP nr 3 - został spisany po zabraniu sprzętu bez udziału przedstawiciela Aeroklubu. Mimo daty 4.10.2017 protokół został podpisany w lutym 2018 r. po monicie do prezydenta Barana. Pracownikom Aeroklubu podstawiono ten protokół do podpisania i nie zwrócili oni uwagi na datę napisaną w protokole”.

Odbiór sprzętu lotniczego w związku z rozwiązaniem umowy najmu miał miejsce w dniach od 30 sierpnia do 12 września 2017 r. W odbiorze uczestniczył jeden przedstawiciel Aeroklubu Podkarpackiego, co potwierdzają jego podpisy na wszystkich protokołach częściowych datowanych na 30 - 31 sierpnia i 12 września 2017 r. oraz podpis na protokole zbiorczym z dnia 4 października 2017 r., który został sporządzony po przeprowadzeniu szczegółowej weryfikacji stanu technicznego oraz dokumentacji sprzętu. Oprócz protokołu Miasto posiada korespondencję z Aeroklubem Podkarpackim m.in. z października 2017 r., która dotyczy tego protokołu i która potwierdza, że wskazana w nim data odpowiada rzeczywistości.

9) Nieprawdziwe są informacje, że na motoszybowcu Pipistrel Sinus nie można szkolić do licencji samolotowej i nie można go wykorzystywać do szkolenia zgodnie z umową. Nieprawdą jest następująca informacja: „28.07.2016 rok – pismo z ULC z informacją, że na motoszybowcu Pipistrel Sinus nie można szkolić do licencji szybowcowej i samolotowej”.

Zgodnie z przepisami lotniczymi, motoszybowce Pipistrel Sinus mogą być wykorzystywane do prowadzenia szkoleń do wyższych licencji lub uprawnień (np. CPL(A) – licencja pilota samolotowego zawodowego) – w ramach rozszerzenia uprawnień na motoszybowce (TMG) dla pilotów, którzy posiadają uprawnienie TMG wpisane do licencji, przedłużania uprawnień, uzyskania uprawnienia do holowania szybowców, a także prowadzenia zajęć praktycznych i obsługi hangarowej statków powietrznych dla uczniów kierunku technik mechanik lotniczy. Sprzęt mógł być wykorzystywany do szkolenia zgodnie z umową.

Pismo z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na które powołuje się Aeroklub, zawiera informację, iż nalot uzyskany na motoszybowcach „można zaliczyć na poczet nalotu wymaganego do uzyskania licencji CPL(A)” (jest to licencja pilota samolotowego zawodowego).

10) Nieprawdziwa jest informacja, że firma WSK przestała istnieć.

WSK „PZL – KROSNO” S.A. istnieje i prowadzi działalność w sąsiedztwie lotniska w Krośnie.”

Czytany 772 razy Ostatnio zmieniany piątek, 26 październik 2018 15:45

Artykuły powiązane

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy Prawo Lotnicze.

  Celem przedłożonej do podpisu ustawy jest dostosowanie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze do nowych lub znowelizowanych przepisów Unii Europejskiej w zakresie praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego.

 • Puchar Prezydenta RP dla sportowca lotniczego 2018 roku.

  Z uwagi na sukces polskiej załogi w Balonowym Pucharze Gordona Bennetta w 2018 r. Zarząd Aeroklubu Polskiego zdecydował o przyznaniu Mateuszowi Rękasowi oraz Jackowi Bogdańskiemu Pucharu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku Stulecia Odzyskania Niepodległości.

 • Uroczyste nadanie imienia "Bielik" samolotom M-346.

  24 listopada 2018 roku w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie odbyła się ceremonia nadania imienia „Bielik” samolotom M-346. W sobotniej uroczystości uczestniczył Prezydent RP Pan Andrzej Duda oraz jego małżonka Pani Agata Kornhauser – Duda.

 • Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny – konferencja w Pałacu Prezydenckim.

  22 października 2018 w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja z cyklu „Technologie przyszłości” poświęcona przemysłowi kosmicznemu z udziałem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Instytut Lotnictwa zaznaczył swoją obecność na wydarzeniu poprzez zaprezentowanie flagowego projektu Centrum Technologii Kosmicznych – rakiety ILR-33 „Bursztyn”.

 • Odpowiedź Prezydenta Krosna na „Apel członków Aeroklubu Podkarpackiego".

  Portal Aviation24.pl otrzymał oświadczenie Prezydenta Krosna, Piotra Przytockiego, które dotyczy ostatniej publikacji apelu członków Aeroklubu Podkarpackiego. Treść tego oświadczenia publikujemy:" - W nawiązaniu do „Apelu członków Aeroklubu Podkarpackiego do Prezydenta Miasta Krosna”, opublikowanego na portalu internetowym www.aviation24.pl w dniu 16 października 2018 r. oświadczam, że apel zawiera wiele nieprawdziwych informacji. W najbliższym czasie autorzy publikacji oraz media, w których została ona zamieszczona, otrzymają wniosek o sprostowanie w trybie określonym w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe."

 • Państwowe Porty Lotnicze mogą budować lotnisko w Radomiu. Prezydent podpisał ostatnie dokumenty.

  - Podpisałem ostatni dokument, teraz Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ma otwartą drogę do realizacji zapowiadanych na Sadkowie inwestycji - mówił prezydent Radomia Radosław Witkowski. We wtorek parafował oświadczenie o przekazaniu zarządzania radomskim lotniskiem państwowemu gigantowi.

 • Członkowie Aeroklubu Podkarpackiego apelują do Prezydenta Krosna: - "... by nie niszczył Pan dorobku i tradycji organizacji..."

  W Apelu skierowanym przez Członków do Prezydenta Krosna możemy przeczytać: - Faktem jest, że początki budowy lotniska w Krośnie sięgają 1928 roku. Faktem jest też, że w Krośnie powstało centrum wyszkolenia podoficerów lotnictwa przy aprobacie Rady Miasta Krosna w listopadzie 1934 r. Postęp prac spowodował, że w listopadzie 1938 roku szkoła rozpoczęła działalność. Wojna przerwała polska działalność lotniczą do 1945 roku, do czasu zebrania założycielskiego Aeroklubu Podkarpackiego w dniu 28 września 1945 roku.

 • Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących pasażera podpisana przez Prezydenta Polski.

  Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek 11 maja 2018 r. ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących pasażera.

 • Samolot KR-030 wyprodukowany w Krośnie z amerykańską nagrodą.

  Na odbywajacych się na Florydzie wystawie lotniczej SUN ‘n FUN INTERNATIONAL FLY-IN & EXPO samolot KR-030, wyprodukowany w Krośnie w firmie Ekolot, a prezentowany na wystawie przez dystrybutora Ekolotu w USA Pana  Krisa Siuba, zdobył pierwsze miejsce w konkursie.

 • Mistrzostwa Świata FAI Modeli Kosmicznych 2018 pod patronatem Prezydenta RP.

  Aeroklub Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego informuje, że w roku 2018 będzie organizatorem i gospodarzem dwóch imprez najwyższej rangi w lotnictwie i modelarstwie kosmicznym.

 • Prezydent RP podpisał ustawę o Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.

  Nowe przepisy dostosowują przedsiębiorstwo do realiów gospodarki rynkowej. Dotychczas obowiązywała ustawa z 23 października 1987 roku, która opierała się, między innymi, na przepisach, dotyczących powszechnego obowiązku obrony Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

 • Powitanie lata na na krośnieńskim lotnisku! Dni otwarte 1-2.07.2017!

  Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie zaprasza na Dni Otwarte z okazji powitania lata. Impreza odbędzie się w dniach 1-2.07.2017 r. Oficjalne rozpoczęcie w sobotę o godzinie 10:00.

 • Oferta Leszna nie do przyjęcia. Kongres AP nie godzi się na warunki przedstawione przez prezydenta Borowiaka.

  Prezes Aeroklubu Polskiego poinformował prezydenta Łukasza Borowiaka. Włodzimierz Skalik wskazał w nim, że Kongres AP nie zgodził się na to, by sprzedać Miastu prawa do użytkowania wieczystego do działek, na których położone jest lotnisko w Lesznie, a z którego korzystają wspólnie Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego i Aeroklub Leszczyński.

 • W Krośnie w zawodach wystartuje ponad 40 balonów.

  W sobotę, 29 kwietnia w Krośnie rozpoczynają się XVIII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe, zaliczane do Balonowego Pucharu Polski. Po raz pierwszy w historii profesjonalne prognozy pogody dla lotów zapewni Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP. Zawody potrwają do wtorku, 2 maja.

 • Wizyta w bazie bezzałogowców Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
  W środę, 19 kwietnia, o godz. 13.00 Prezydent RP Andrzej Duda złoży wizytę w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.
 • Gulfstream G550 dla VIP- ów.

  12-14.12.2016. W 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie odbył się cykl spotkań z przedstawicielami Gulfstream Aerospace Corporation w trakcie których omówiono szczegóły dotyczące samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie.

Redakcja poleca

Lut 07, 2019
JAK samolot można odbudować? ... Odpowiedź jest prosta: trzeba się ...
Lut 11, 2019
Drogowy transport pasażerskich samolotów zawsze zwraca uwagę. W ...
Lut 11, 2019
Pierwszy pasażer posiadacza licencji PPL(a) to zawsze wielkie ...
Lut 08, 2019
Główną rolę w filmie, który wszedł właśnie na ekrany największych ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Maj 23, 2018
21 maja br. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych nawiązała ...
Kwi 19, 2018
Na ukończeniu jest właśnie malowanie nowego hełmofonu dla por. pilota ...
Kwi 18, 2018
Piotr Rejmer i Tomasz Białoszewski z lotniczego portalu filmowego ...

Najczęściej czytane

Mar 04, 2019
Jak podają największe polskie media min. RMF24.pl w rejonie ...
Lut 27, 2019
12 lutego wykonujący lot nad terytorium Republiki Czeskiej samolot ...
Lut 28, 2019
Bezpieczeństwo było, jest i będzie dla nas priorytetem. Przed chwilą ...
Mar 01, 2019
Na początek rozbudowy Państwowe Porty Lotnicze najpewniej wyburzą ...
Sty 29, 2019
Dwa nowe samoloty LET Aircraft Industries typu L 410 UVP E-20 trafią ...
Sty 27, 2019
Gdy por. Krzysztof Miko, pilot 7 Dywizjonu Lotniczego, został ciężko ...
Sty 29, 2019
Ludzie porzucają psy w lesie, albo samochody na parkingach, ale ...
Sty 24, 2019
Boeing z powodzeniem ukończył pierwszy testowy prototyp ...
Sty 25, 2019
23 stycznia br. do malborskiej Bazy wrócił z Bydgoszczy Mig-29 o ...
Sty 11, 2019
Siły Powietrzne Francji poinformowały o śmierci pilotów, którzy byli ...
Sty 10, 2019
We wtorek, 9 grudnia, w wieku 65 lat zmarła pilotka szybowcowa Iwona ...
Sty 04, 2019
Trzynaście lat mija od czasu kiedy poleciałem na pierwszą polską ...

Nasze wywiady

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga ...
Lut 04, 2018
Wczoraj w Hotelu Aiport Okęcie odbyła się impreza Open Day Cumulusy ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat ...
Wrz 12, 2017
W sobotę 9 września ekipa portalu Aviation24.pl odwiedziła urocze ...
Wrz 05, 2017
W imieniu firmy Eurofighter Jagdflugzeug GmbH i jej firm ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 25 Marca 2019    |    Wydarzyło się: 1927 – Wszedł do służby japoński lotniskowiec Akagi. 1955 – Dokonano oblotu amerykańskiego myśliwca Chance Vought F-8 Crusader. 1958 - Dokonano oblotu myśliwca przechwytującego Avro Canada CF-105 Arrow. 1971 - Dokonano oblotu samolotu transportowego Ił-76. 1921 - Urodził się Hans Guido Mutke, niemiecki lotnik (zm. 2004).

Lotnicza książka

Gru 27, 2018
Zbliża się koniec roku w którym obchodzimy 100-rocznicę Odzyskania ...
Lis 14, 2018
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na oblot książki pt. ...
Lis 03, 2018
Wiedza o tym, że zaatakowana 1 września 1939 roku Rzeczpospolita ...
Sie 22, 2018
Pasjonująca historia polskich pilotów, których odwaga i męstwo ...
Cze 08, 2018
Książka, która zdaniem Mariusza Szczygła warta jest złamania siódmego ...
Cze 06, 2018
Karaś, Junak, Iskra, Bies, wreszcie i Orlik. Pasjonaci aeronautyki ...
Mar 17, 2018
Zastanawialiście się kiedyś, jaki zapach ma przestrzeń kosmiczna? A ...
Mar 01, 2018
Kilka miesięcy temu nakładem poznańskiego wydawnictwa DYGRESJE ...
Lut 19, 2018
Był rok 1982. Od czterech lat byłem pracownikiem ZRLiLK. Ten akurat ...

Nasze Video

Gru 16, 2018
Lotniczy Dom Kultury Skocznia Warszawa w ramach projektu "Niebo bez ...
Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim ...
Sie 15, 2017
W tym roku postanowiliśmy zmienić miejscówkę i nakręcić przelot ...
Maj 19, 2017
Pod koniec kwietnia dzieci z jednej z warszawskich szkół podstawowych ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś ...
Top