piątek, 21 grudzień 2018 09:15

Krajowy Program Kosmiczny 2019-2021: 54 projekty wspierające rozwój polskiej branży kosmicznej na 3 lata.

Napisane przez PAK
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Foto: Pixabay.com / Licencja: CC0 Creative Commons Foto: Pixabay.com / Licencja: CC0 Creative Commons

Realizację 54 uzupełniających się projektów wspierających rozwój krajowego sektora kosmicznego w ciągu 3 lat przewiduje projekt Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021 (KPK 2019-2021). Zakładany budżet programu wynosi 248,5 mln zł. Dokument, opracowany przez Polską Agencję Kosmiczną (PAK) w bliskiej współpracy z podmiotami naukowymi i przemysłowymi oraz otoczeniem administracyjnym krajowej branży kosmicznej, uzyskał jednomyślną, pozytywną opinię Rady PAK i został właśnie przekazany do Prezesa Rady Ministrów nadzorującego działalność agencji.

 • Celem opracowania i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego – dokumentu wykonawczego Polskiej Strategii Kosmicznej - jest zbudowanie systemu optymalnych narzędzi wsparcia finansowego, doradczego i edukacyjnego dla sektora kosmicznego i instytucji realizujących oraz wspierających polską politykę kosmiczną.
 • Działania KPK 2019-2021 zostały ujęte w 8 grup tematycznych: duże projekty, wsparcie sektora downstream, innowacje, otoczenie międzynarodowe, staże i szkolenia, edukacja, promocja oraz pozostałe projekty.
 • Najważniejszą część programu, angażującą 40% jego budżetu, stanowią tzw. projekty duże, których realizacja jest kluczowa dla osiągnięcia pierwszego nadrzędnego celu Polskiej Strategii Kosmicznej – uzyskania przez krajową branżę kosmiczną 3% obrotów europejskiego rynku kosmicznego do 2030 r. Dotyczą one: wsparcia polskiej kosmicznej misji naukowej, rozwoju krajowego systemu świadomości sytuacyjnej w kosmosie, programu projektów zamawianych, rozwoju infrastruktury oraz programu polskich rakiet suborbitalnych.
 • KPK 2019-2021 – jako program wielobudżetowy obejmuje projekty, które będą realizowane i finansowane przez Polską Agencję Kosmiczną oraz przez inne instytucje przy wsparciu PAK. Agencja będzie brała udział w realizacji wszystkich projektów przewidzianych w programie jako podmiot realizujący i/lub finansujący bądź współfinansujący dane działania lub wspierając merytorycznie podmioty odpowiedzialne za realizację działań.
 • Budżet KPK 2019-2021 ma objąć 111,4 mln zł, które mają być przyznane PAK na realizację KPK w latach 2019-2021, przede wszystkim na prace nad projektami dużymi (75% kwoty) oraz 137 mln zł będących w dyspozycji pozostałych instytucji wspierających przedsięwzięcia krajowej branży kosmicznej.

Krajowy Program Kosmiczny 2019-2021 skupia się na inicjatywach i zadaniach związanych z rozwojem polskiego sektora kosmicznego wymagających wsparcia w najbliższej perspektywie czasowej i obejmuje działania, projekty i programy spełniające następujące kryteria:

 1. możliwość finansowania projektu w krótkiej perspektywie czasowej (1-3 lata),
 2. optymalne wykorzystanie istniejących zasobów, programów i projektów uruchomionych przez podmioty już działające w Polsce,
 3. utrzymanie i rozwój obecnego potencjału technologicznego, naukowego i wojskowego krajowego sektora kosmicznego,
 4. możliwość kontynuacji zapoczątkowanych działań w dłuższej perspektywie czasowej (10-15 lat),
 5. wkład w budowanie ram organizacyjnych, finansowych i prawnych dla dużych projektów sektora do realizacji w perspektywie kolejnych 10-15 lat.

- Chcieliśmy, aby Krajowy Program Kosmiczny 2019-2021 był realistyczny w kontekście finansowania możliwego do pozyskania na rozwój krajowego sektora kosmicznego w najbliższych latach, a jednocześnie aby trafnie odzwierciedlał obecny poziom kompetencji i ambicje polskich podmiotów oraz trendy rozwoju światowego rynku kosmicznego - mówi dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. - Celem tego programu jest przygotowanie gruntu do realizacji dużego KPK po roku 2021 poprzez wykrystalizowanie kierunków tego przyszłego programu, a także przez wyłonienie najefektywniejszych narzędzi publicznego wsparcia i rozwój zaplecza dla podmiotów polskiego przemysłu kosmicznego, tak aby mogły one realizować duże, strategiczne projekty kosmiczne na potrzeby kraju, ale też na rynku międzynarodowym.

Mechanizmy wsparcia przewidziane w ramach Krajowego Programu Kosmicznego ukierunkowane są na sektor prywatny, naukę, administrację rządową i samorządową oraz na działania edukacyjne i podnoszące świadomość społeczeństwa w zakresie wpływu technologii kosmicznych na rozwój gospodarczy Polski.

Działania przewidziane w KPK 2019-2021 odpowiadają na potrzeby polskiego sektora kosmicznego, jednocześnie silnie osadzając program w ramach międzynarodowych, a w szczególności w inicjatywach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz programach Unii Europejskiej (UE).

PROJEKTY DUŻE

W ramach projektów dużych wybrano pięć obszarów wsparcia:
1. Wybór i wsparcie misji naukowej
W ramach Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021 zaplanowano przeprowadzenie wyboru i wsparcie polskich misji naukowych, które staną się następcami programu BRITE. Istotnymi elementami przy wyborze nowych misji będą: oryginalność programu naukowego i jego znaczenie dla polskiego środowiska naukowego, kontekst międzynarodowy programu oraz bardzo szerokie zaangażowanie polskiego sektora kosmicznego.

2. Ustanowienie, rozwój i eksploatacja krajowego systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA) we współpracy z konsorcjum EU SST
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa obywateli i infrastruktury (na Ziemi i w kosmosie) w kontekście zagrożeń związanych ze środowiskiem kosmicznym, budowa krajowych zdolności w zakresie świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (ang. Space Situational Awareness, SSA) oraz przygotowanie do komercyjnego wykorzystania usług świadczonych w obszarze SSA. Pierwszym etapem działania jest uruchomienie podstawowych funkcjonalności krajowego systemu SST (ang. Space Surveillance and Tracking - Obserwacja i Śledzenie Obiektów Kosmicznych), m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury i zdolności umożliwiających realizację zadań przewidzianych w ramach przyszłego członkostwa Polski w europejskim konsorcjum SST.

3. Program projektów zamawianych
Rolą programu jest wypełnienie luki po programie wsparcia polskiego przemysłu (PLIIS) w ESA, który kończy się w 2019 r., a jego celem - wsparcie rozwoju krajowych technologii o wysokim potencjale komercjalizacyjnym również poza sektorem kosmicznym. Program zakłada zamawianie w latach 2020-2021 przez PAK rozwoju w kraju 4-6 technologii rocznie, głównie z obszaru polskich specjalizacji wskazanych w Krajowym Programie Kosmicznym na lata 2019-2021, opracowanych we współpracy z przedstawicielami polskiego sektora kosmicznego, obejmujących:

 • obserwatoria optyczne SSA, podsystemy takich obserwatoriów i oprogramowanie przeznaczone do przetwarzania danych w ramach SSA,
 • systemy robotyki kosmicznej,
 • rozwiązania związane z trendem Space4.0, w tym:

o systemy zasilania dla małych satelitów,
o komputery pokładowe,
o satelitarne odbiorniki systemów GPS i Galileo,
o zintegrowane moduły mikrofalowe,
o struktury oraz techniki produkcji,
o systemy napędowe dla satelitów i misji eksploracyjnych,

 • systemy optoelektroniczne obserwacji Ziemi,
 • systemy do testowania satelitów na Ziemi,
 • rakiety suborbitalne,
 • platformy mikrosatelitarne i integracja małych satelitów,
 • systemy agregacji i przetwarzania danych,
 • aplikacje przetwarzające dane obserwacji Ziemi i nawigacyjne.

4. Wsparcie rozwoju infrastruktury dostępnej w Polsce Cele działania jest uzupełnienie krajowej infrastruktury dostępnej dla sektora kosmicznego, która umożliwi polskim podmiotom sprawną realizację bardziej złożonych projektów kosmicznych. W ramach projektu zaplanowano zakup i oddanie do użytku komory termiczno-próżniowej służącej do testów rozwiązań, budowę bądź modernizację i rozbudowę stacji naziemnej kontroli satelitów oraz realizację trzeciego projektu infrastrukturalnego, którego szczegóły zostaną opracowane we współpracy z sektorem kosmicznym w 2019 r.

5. Testy technologii i systemów rakietowych Lot rakiety na wysokość 100 km jest możliwy do realizacji pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego oraz poligonu z otwartą przestrzenią powietrzną. Taka misja ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju technologii rakietowych w kraju oraz w kontekście wypromowania polskich zdolności rakietowych na arenie międzynarodowej. Rozpoczęcie krajowych lotów rakiet z ładunkami użytecznymi na pokładzie będzie również ważnym czynnikiem rozwoju polskiej branży kosmicznej. W ramach projektu przewiduje się wsparcie rozwoju i startów polskiej rakiety z ładunkami eksperymentalnymi na wysokość ponad 100 km. oraz opracowanie systemu komercjalizacji takich rakiet, tak aby po 2021 r. kolejne loty odbywały się już na zasadach komercyjnych. Projekt ma umożliwić podniesienie do poziomu TRL 9 gotowości technologicznej do poziomu TRL 9 szeregu podsystemów i systemów związanych ze środkami wynoszenia opracowanych w Polsce, tym samym pozwalając na ich alokację na międzynarodowym rynku komercyjnym.

Projekty duże to przedsięwzięcia o istotnej skali czasowej i finansowej – ich budżet na najbliższe 3 latach wyniesie 96 mln zł i będzie stanowił prawie 40% całego budżetu KPK na lata 2019-2021. W ramach tych działań wsparcie otrzyma szereg przedsiębiorstw i instytucji, a ich realizacja rozwinie i zacieśni powiązania między podmiotami krajowego przemysłu kosmicznego. Realizacja projektów dużych może wzmocnić pozycję konkurencyjną krajowej branży kosmicznej wykorzystując silne strony sektora oraz szanse, które otwierają przed nim globalne trendy. Projekty duże mogą być w pełni realizowane w warunkach krajowych, gdyż zagospodarowują istniejące i przyszłe aktywa polskiego sektora kosmicznego. W wyniku ich wdrożenia rodzimy przemysł kosmiczny ma szansę w krótkim czasie stać się widoczny na arenie międzynarodowej.

WSPARCIE SEKTORA DOWNSTREAM

Usługi downstream związane z przetwarzaniem zobrazowań satelitarnych generują większość obrotów i zysków sektora kosmicznego, dlatego polskie podmioty powinny upatrywać w nich swoich szans rozwojowych. Działania przewidziane przez KPK w tym obszarze dotyczą wsparcia rozwoju rynku przetwarzania danych satelitarnych, rozpoznania potrzeb podmiotów państwowych, w tym administracji, która na całym świecie jest głównym odbiorcą narzędzi i usług związanych ze zobrazowaniami satelitarnymi oraz wsparcia wykorzystania zobrazowań satelitarnych jako narzędzi do monitorowania środowiska morskiego.
Projekty KPK w tym obszarze obejmują w szczególności:

 1. Wsparcie użytkowników instytucjonalnych w wykorzystaniu usług satelitarnych
 2. Zdefiniowanie projektów pilotażowych w obszarze downstream
 3. Identyfikację potrzeb użytkowników usług satelitarnych wymagających rozwoju rozwiązań na niższym poziomie gotowości technologicznej (TRL)
 4. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie standardu wymiany danych między platformami udostępniającymi dane i produkty obserwacji Ziemi
 5. Utworzenie i utrzymanie polskiego Naziemnego Segmentu Współpracującego ESA
 6. Budowę systemu tematycznych platform eksploatacyjnych
 7. Transfer najlepszych praktyk europejskich w zakresie wykorzystywania technik satelitarnych
 8. Wsparcie zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności
 9. Aplikacje satelitarne w obszarze gospodarki wodnej ‒ projekt pilotażowy
 10. Platformę chmurową inteligentnych usług informacyjnych wykorzystujących dane satelitarne dla krajowej administracji i gospodarki morskiej
 11. Procedury pozyskiwania informacji dotyczących stanu środowiska Morza Bałtyckiego
 12. System monitorowania i oceny wiarygodności satelitarnych serwisów pozycyjnych (GNSS)
 13. System lokalizowania i identyfikacji obiektów nawodnych z wykorzystaniem danych satelitarnych.

  Budżet realizacji tych projektów w latach 2019-2021 planowany jest na 49,3 mln zł.

INNOWACJE

Celem działań przewidzianych w tej części KPK 2019-2021 jest stworzenie portfolio wspieranych projektów, których realizacja wspomoże innowacyjne polskie firmy. Innowacyjność sektora kosmicznego polega na wprowadzaniu nowych usług w obszarze downstream (bazujących na danych satelitarnych, nawigacji satelitarnej i komunikacji satelitarnej), na dostarczaniu nowych produktów dla obszaru upstream (technologie wynoszenia obiektów na orbitę), na proponowaniu nowych rozwiązań biznesowych i technologii produkcyjnych czy tworzeniu procedur służących poprawie jakości i optymalizacji procesów.
Planowane działania obejmują:

 1. Program wsparcia prac związanych z rozwojem technologii na niskim poziomie gotowości technologicznej (TRL)
 2. Utworzenie inkubatora biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej
 3. Pożyczki dla podmiotów sektora kosmicznego
 4. Program akceleracyjny
 5. Wsparcie merytoryczne przez PAK podmiotów typu VC w inwestycjach w obszar kosmiczny.

  Ich budżet na lata 2019-2021 ma wynieść 71,9 mln zł.

OTOCZENIE MIĘDZYNARODOWE

Wsparcie finansowe i merytoryczne, które krajowe podmioty otrzymały dzięki członkostwu Polski w ESA, pozwoliło na istotny wzrost ich wiedzy i doświadczenia, umożliwiając im udział w innych programach międzynarodowych i – tym samym – alokację rodzimych produktów, usług i umiejętności na rynku globalnym. Kapitał ten można pomnożyć poprzez akcesję do istniejących i planowanych struktur międzynarodowych i wsparcie polskich podmiotów w ubieganiu się o kontrakty w ramach tych struktur oraz dzięki rozwojowi współpracy dwustronnej z przemysłem kosmicznym wybranych krajów z Europy i spoza jej granic.
Działania przewidziane w KPK 2019-2021 w tym obszarze obejmują:

 1. Współpracę bilateralną i wielostronną, m.in. z krajami tzw. wielkiej europejskiej piątki (Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy), innymi państwami członkowskimi ESA o dużym potencjale i wysokich wydatkach w sektorze kosmicznym (np. Szwajcaria, Holandia, Norwegia, Austria, Luksemburg, Belgia), krajami Europy Środkowo-Wschodniej (w szczególności Ukraina, Rumunia i Czechy), USA, Izraelem i Kanadą
 2. Przystąpienie do programu EU GovSatCom
 3. Przystąpienie do konsorcjum EU SSA i odpowiednie pozycjonowanie Polski w konsorcjum
 4. Zwiększenie udziału polskich podmiotów w realizacji programów i misji EUMETSAT
 5. Przystąpienie do konsorcjum zarządzającego klastrem robotyki kosmicznej EU PERASPERA.

  Budżet tych działań w latach 2019-2021 ma wynieść 8,4 mln zł.

STAŻE I SZKOLENIA

Proponowane w tym obszarze projekty mają na celu wzmocnienie istniejących oraz tworzących się kadr branży kosmicznej.
Obejmują one:

 1. Program współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz jednostkami naukowymi
 2. Staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej (Polish Trainee)
 3. Program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego”
 4. Szkolenia dla administracji publicznej w zakresie cyfrowej informacji satelitarnej
 5. ARP Space Academy
 6. Targi pracy sektora kosmicznego
 7. Integrację absolwentów stażu ESA Young Graduate Trainee
 8. Monitorowanie ścieżek wejścia pracowników do sektora kosmicznego.

  Budżet przewidziany na te działania w KPK na lata 2019-2021 wynosi 7 mln zł.

EDUKACJA

W ramach Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021 zdefiniowano szereg inicjatyw związanych z edukacją i kształceniem, których celem jest budowa kompetencji i rozwój przyszłych kadr dla sektora kosmicznego w Polsce oraz podniesienie świadomości związanej z sektorem kosmicznym. Uwzględniono w nich wszystkie poziomy nauczania, tak aby z jednej strony dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, a z drugiej skoncentrować się na jednostkach wiążących swoją przyszłość z sektorem kosmicznym.
Działania te obejmują:

 1. Wsparcie kół studenckich, inicjatyw uczniowskich i hobbystycznych
 2. Konkurs CanSat Start
 3. Konkurs studenckich łazików marsjańskich European Rover Challenge
 4. Rekomendację wdrażania podstawy programowej w zakresie edukacji kosmicznej
 5. Moduł kosmiczno-technologiczny Modułowych Pracowni Przyrodniczych
 6. Roadshow „Technologie kosmiczne”
 7. Ogólnopolską studencką konferencję naukową kierunków kosmicznych
 8. Program Ambasadorzy kosmiczni
 9. Przygotowanie i dystrybucję informacji o projektach edukacyjnych
 10. Konkurs na najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej.

  Budżet realizacji tych projektów w latach 2019-2021 planowany jest na 12,5 mln zł.

PROMOCJA

Polskie przedsiębiorstwa i instytucje naukowo-badawcze posiadają już produkty, które można plasować szeroko na rynku krajowym i globalnym, ale bez odpowiednio prowadzonej działalności promocyjnej będzie to bardzo trudne. Celem działań ujętych w Krajowym Programie Kosmicznym na lata 2019-2021 w tym obszarze jest stworzenie ram dla proaktywnej promocji potencjału polskiego sektora kosmicznego i wsparcie alokacji jego produktów na rynku krajowym i międzynarodowym.
Planowane inicjatywy w tym obszarze obejmują:

 1. Misje gospodarcze sektora kosmicznego
 2. Wsparcie inicjatyw i wydarzeń promocyjnych sektora kosmicznego
 3. Utworzenie portfolio polskich usług i aplikacji z obszaru technik satelitarnych oraz ich promocję na rynku krajowym i międzynarodowym
 4. Cykl debat ARP Debate Club 4Space
 5. Forum Transferu Technologii Kosmicznych
 6. AstroGPS - ogólnopolski system informacji o organizowanych w Polsce wydarzeniach związanych z astronomią i kosmosem.

  Budżet tych działań w latach 2019-2021 ma wynieść 1,9 mln zł.

POZOSTAŁE PROJEKTY

Projekty uzupełniające stanowią wsparcie dla rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. Dotyczą one zmian prawnych oraz przeprowadzenia dodatkowych prac studyjnych pod kątem programu kosmicznego realizowanego w ramach Krajowego Programu Kosmicznego po roku 2021.
Obejmują one:

 1. Przeprowadzenie rozszerzonych studiów wykonalności w obszarach kluczowych: rakiet orbitalnych, pozyskania satelity bądź satelitów obserwacyjnych dla celów obronnych i bezpieczeństwa, udziału Polski w programie lotów załogowych, pseudo-satelitów stratosferycznych czy możliwości realizacji, wdrożenia i harmonizacji technologii objętych polskimi specjalizacjami w Krajowym Programie Kosmicznym po 2021 r.
 2. Ustawa o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych.

  Ich budżet na lata 2019-2021 planowany jest na 2 mln zł.

PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE KRAJOWEGO PROGRAMU KOSMICZNEGO

Polska Agencja Kosmiczna opracowała Krajowy Program Kosmiczny na lata 2019-21 w bliskiej współpracy z przedstawicielami krajowego sektora kosmicznego. W toku intensywnych, 3-miesięcznych konsultacji uzgodniono we współpracy z sektorem kształt dokumentu, który został przedłożony do zaopiniowania resortom będącym interesariuszami sektora. Program po konsultacjach sektorowo-administracyjnych uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię członków Rady Polskiej Agencji Kosmicznej i został przekazany do Prezesa Rady Ministrów nadzorującego działalność PAK.
Rozpoczęcie wdrażania Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-21 planowane jest na 2019 rok. Warunkiem wykonania poszczególnych zadań jest zabezpieczenie w budżecie Polskiej Agencji Kosmicznej oraz innych podmiotów zaangażowanych w wykonanie Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-21 kwot koniecznych do ich realizacji.
Zgodnie z projektem dokumentu Polska Agencja Kosmiczna jako podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie Krajowego Programu Kosmicznego powinna uzyskać na jego wdrożenie 111,4 mln zł. Środki te będą przeznaczone na sfinansowanie lub współfinansowanie 35 projektów przewidzianych na lata 2019-2021, przede wszystkim na realizację projektów dużych, która powinna zaangażować ponad 70% budżetu przyznanego PAK na wykonanie KPK.
Za część projektów wskazanych w KPK na lata 2019-2021 odpowiedzialne będą również inne podmioty, takie jak: NCBR, ARP, PARP i inne.
Polska Agencja Kosmiczna będzie również monitorowała efekty wdrażania KPK. Raporty z realizacji poszczególnych zadań będą przekazywane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, który odpowiada za koordynację wykonania Polskiej Strategii Kosmicznej.

Źródło informacji: Polska Agencja Kosmiczna

Czytany 607 razy

Artykuły powiązane

 • NASA otwiera księżycową puszkę. Taki był plan.

  Amerykańska Agencja Kosmiczna rozpoczyna badania kolejnych próbek przywiezionych przez astronautów z Księżyca w czasie programu Apollo. Taki był plan - by po kilku dekadach zbadać je za pomocą metod znacznie lepszych, niż ówcześnie dostępnych.

 • "Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym oraz kosmicznym" - zaproszenie na konferencję.

  W imieniu Zakładu Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej VII Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. „Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym oraz kosmicznym”.

 • Satelity BRITE, w tym LEM i Heweliusz, już niemal sześć lat obserwują gwiazdy.

  Satelity konstelacji BRITE, do której należą polskie satelity naukowe Lem i Heweliusz, niemal sześć lat temu zaczęły badania przestrzeni kosmicznej. W tym czasie cała konstelacja obserwowała już 625 gwiazd, przemierzając orbitę ziemską w sumie ponad 133 tys. razy.

 • Rakieta "Jeż" studentów z Politechniki Gdańskiej poleci w kosmos.

  Już w najbliższych dniach z kosmodromu Esrange położonego za kołem podbiegunowym wystartuje rakieta, na pokładzie której znajdzie się m.in. eksperyment HEDGEHOG (po polsku "Jeż") autorstwa studentów Politechniki Gdańskiej - poinformowało biuro prasowe uczelni.

 • Szef PAK: górnictwo kosmiczne da oddech naszej gospodarce.

  Z Księżyca możemy czerpać surowce naturalne - np. hel mogący być paliwem do elektrowni jądrowych; dalsza ekspansja w kosmos pozwoli sprowadzić na Ziemię metale rzadkie. Takie górnictwo kosmiczne da „oddech naszej gospodarce” - mówi PAP szef Polskiej Agencji Kosmicznej dr hab. Grzegorz Brona.

 • Polacy odpowiedzialni za kolejne elementy kosmicznej misji ATHENA.

  Zbieranie danych na temat formowania i ewolucji grup galaktyk oraz czarnych dziur - takie zadanie czeka teleskop ATHENA. W prace nad urządzeniem w coraz większym stopniu zaangażowani są Polacy. Start misji, realizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną, zaplanowano na 2028 r.

 • SpaceX odbył podróż na orbitę. Wielki sukces twórców komercyjnego latania w kosmos.

  Statek kosmiczny SpaceX Crew Dragon wystartował w sobotę o 2:49 rano czasu lokalnego z wykorzystaniem rakiety Falcon 9 z kompleksu startowego 39A w Kennedy Space Center na Florydzie. Wokół tego wydarzenia zgromadził się tłum widzów, aby obserwować, jak NASA i SpaceX tworzą historię, uruchamiając pierwszy na świecie komercyjny amerykański statek kosmiczny i rakietę kosmiczną wysyłając je w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

 • Promocja polskich projektów kosmicznych na posiedzeniu S&TS COPUOS w Wiedniu.

  W dniach 11-22 lutego 2019 roku prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, przewodniczył polskiej delegacji na posiedzeniu Podkomitetu Naukowo-Technicznego (Scientific and Technical Subcommittee) Komitetu Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (COPUOS) ONZ w Wiedniu.

 • Produkcja satelitów na bezprecedensową skalę. Airbus otworzył nowoczesny ośrodek technologii kosmicznych i satelitarnych.

  W swoim zakładzie we Friedrichshafen spółka Airbus uruchomiła najnowocześniejszy w Europie ośrodek technologii kosmicznych i budowy satelitów pod nazwą Integrated Technology Centre (ITC). ITC dysponuje trzykrotnie zwiększoną powierzchnią pomieszczeń czystych, liczącą obecnie aż 4200 metrów kwadratowych. Jego przeznaczeniem jest budowa satelitów, sond i oprzyrządowania statków kosmicznych oraz prowadzenie badań nad technologiami eksperymentalnymi. Budowa tej placówki zajęła tylko dwa lata, a jej łączny koszt wyniósł 45 milionów euro.

 • NASA wybiera nową misję do odkrywania początków wszechświata.

  NASA planuje nową misję kosmiczną, która pomoże astronomom zrozumieć, jak ewoluował nasz wszechświat i jak powszechne są składniki życia w planetarnych systemach naszej galaktyki.

 • Gowin: perspektywy rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce rysują się atrakcyjnie.

  Perspektywy rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce rysują się niezwykle atrakcyjnie - ocenił wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin na poniedziałkowej konferencji w Kielcach. Poinformowano też, że Polska Agencja Kosmiczna została członkiem konsorcjum ds. robotyki kosmicznej.

 • Polska Agencja Kosmiczna członkiem europejskiego konsorcjum ds. robotyki kosmicznej Peraspera.

  Celem inicjatywy PERASPERA jest wspieranie kompetencji europejskiego przemysłu w zakresie robotyki planetarnej i orbitalnej oraz demonstracja w przestrzeni kosmicznej kluczowych technologii związanych z tymi dziedzinami. Członkostwo Polski w konsorcjum może ułatwić podmiotom krajowego sektora kosmicznego udział w innowacyjnych projektach kosmicznych komplementarnych do programów ESA, współpracę z dużymi europejskimi podmiotami oraz testowanie technologii z obszaru robotyki orbitalnej i planetarnej w przestrzeni kosmicznej.

 • Brona: duży hotel kosmiczny na orbicie wokół Ziemi może realnie działać od 2025-2030 r.

  Lata 2025-2030 to realna perspektywa, kiedy możemy zobaczyć pierwszy, duży, działający hotel kosmiczny na orbicie okołoziemskiej - powiedział PAP prezes Polskiej Agencji Kosmicznej dr hab. Grzegorz Brona. Ma to związek m.in. z komercyjnym wykorzystaniem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

 • Studium wykonalności polskiej mikrorakiety nośnej opracowane na zlecenie PAK.

  Instytut Lotnictwa i Politechnika Warszawska opracowały na zamówienie Polskiej Agencji Kosmicznej studium wykonalności pt. „Polska mikrorakieta nośna – perspektywa”. Dokument jest wartościowym punktem odniesienia dla dyskusji na temat rozwoju w Polsce mikrorakiety nośnej i szeroko rozumianych technologii rakietowych.

 • Szef PAK: powinniśmy pomyśleć o wysyłaniu w przyszłości polskich astronautów w kosmos.

  Polska powinna pomyśleć o zaangażowaniu się w przyszłości w tzw. Human Spaceflight, czyli wysyłanie własnych astronautów w przestrzeń kosmiczną - ocenił w rozmowie z PAP szef PAK dr hab. Grzegorz Brona. Polak mógłby wziąć udział w misji załogowej po 2025 r.

 • Politechnika Warszawska i SENER podpisują umowę o współpracy w celu budowania kadr polskiego sektora kosmicznego.

  Porozumienie podpisane 16 stycznia 2019 r. jest elementem realizacji polskiej strategii kosmicznej. Zakłada między innymi podnoszenie kompetencji specjalistów sektora kosmicznego oraz wspólne prace naukowo-badawcze.

 • PW-Sat2 powinien krążyć na orbicie nie dłużej niż 840 dni.

  Po otwarciu żagla deorbitacyjnego satelita PW-Sat2 powinien krążyć na orbicie nie dłużej niż 2,3 roku (840 dni) - piszą twórcy satelity, analizując jego zachowanie na orbicie. To znacznie szybciej niż 15-20 lat, które spędziłby tam satelita takich rozmiarów pozbawiony żagla.

 • Nicole Stott: w przestrzeni kosmicznej poczułam szczególną więź z Ziemią.

  Lot w przestrzeń kosmiczną to przeżycie przekraczające wyobrażenia; kiedy się tego doświadcza, odczuwa się paradoksalnie większą niż kiedykolwiek wcześniej więź z Ziemią – opowiadała w sobotę w Katowicach amerykańska astronautka Nicole Stott.

 • Polska przystąpiła do europejskiego Konsorcjum Space Surveillance and Tracking.

  Z końcem 2018 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem europejskiego Konsorcjum SST (Space Surveillance and Tracking - Obserwacja i Śledzenie Obiektów Kosmicznych). Umowa akcesyjna została podpisana 19 grudnia 2018 r. w siedzibie Polskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie. Dołączenie do konsorcjum umożliwi krajowym podmiotom udział w przedsięwzięciach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których budżet w bieżącej i przyszłej perspektywie finansowej może wynieść ponad 350 mln euro.

 • Satelita studentów AGH i UJ zabierze w kosmos zdjęcia internautów.

  Zbiórkę zdjęć wśród internautów ogłosili w środę studenci AGH i UJ, twórcy satelity KRAKsat, który w kwietniu ma znaleźć się w przestrzeni kosmicznej. Zainteresowani tym, by ich fotografie poleciały w kosmos, mogą je zgłaszać do 16 stycznia.

Redakcja poleca

Lut 07, 2019
JAK samolot można odbudować? ... Odpowiedź jest prosta: trzeba się ...
Lut 11, 2019
Drogowy transport pasażerskich samolotów zawsze zwraca uwagę. W ...
Lut 11, 2019
Pierwszy pasażer posiadacza licencji PPL(a) to zawsze wielkie ...
Lut 08, 2019
Główną rolę w filmie, który wszedł właśnie na ekrany największych ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Maj 23, 2018
21 maja br. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych nawiązała ...
Kwi 19, 2018
Na ukończeniu jest właśnie malowanie nowego hełmofonu dla por. pilota ...
Kwi 18, 2018
Piotr Rejmer i Tomasz Białoszewski z lotniczego portalu filmowego ...

Najczęściej czytane

Mar 04, 2019
Jak podają największe polskie media min. RMF24.pl w rejonie ...
Lut 27, 2019
12 lutego wykonujący lot nad terytorium Republiki Czeskiej samolot ...
Lut 28, 2019
Bezpieczeństwo było, jest i będzie dla nas priorytetem. Przed chwilą ...
Mar 01, 2019
Na początek rozbudowy Państwowe Porty Lotnicze najpewniej wyburzą ...
Sty 29, 2019
Dwa nowe samoloty LET Aircraft Industries typu L 410 UVP E-20 trafią ...
Sty 27, 2019
Gdy por. Krzysztof Miko, pilot 7 Dywizjonu Lotniczego, został ciężko ...
Sty 29, 2019
Ludzie porzucają psy w lesie, albo samochody na parkingach, ale ...
Sty 24, 2019
Boeing z powodzeniem ukończył pierwszy testowy prototyp ...
Sty 25, 2019
23 stycznia br. do malborskiej Bazy wrócił z Bydgoszczy Mig-29 o ...
Sty 11, 2019
Siły Powietrzne Francji poinformowały o śmierci pilotów, którzy byli ...
Sty 10, 2019
We wtorek, 9 grudnia, w wieku 65 lat zmarła pilotka szybowcowa Iwona ...
Sty 04, 2019
Trzynaście lat mija od czasu kiedy poleciałem na pierwszą polską ...

Nasze wywiady

Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga ...
Lut 04, 2018
Wczoraj w Hotelu Aiport Okęcie odbyła się impreza Open Day Cumulusy ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat ...
Wrz 12, 2017
W sobotę 9 września ekipa portalu Aviation24.pl odwiedziła urocze ...
Wrz 05, 2017
W imieniu firmy Eurofighter Jagdflugzeug GmbH i jej firm ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 21 Marca 2019    |    Wydarzyło się: 1931 – W Warszawie rozbił się prototyp hydroplanu PZL.12; zginął pilot. 1929 – Amerykański pilot Charles Lindbergh został odznaczony Medalem Honoru. 1973 – Maltański parlament przyjął uchwałę o utworzeniu linii lotniczych Air Malta. 1981 – Dokonano oblotu niemieckiego samolotu pasażersko-transportowego Dornier Do 228. 1825 – Urodził się Aleksander Możajski, rosyjski kontradmirał, pionier lotnictwa (zm. 1890). 1931 – Zmarł Zygmunt Puławski, polski pilot, konstruktor lotniczy (ur. 1901).

Lotnicza książka

Gru 27, 2018
Zbliża się koniec roku w którym obchodzimy 100-rocznicę Odzyskania ...
Lis 14, 2018
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na oblot książki pt. ...
Lis 03, 2018
Wiedza o tym, że zaatakowana 1 września 1939 roku Rzeczpospolita ...
Sie 22, 2018
Pasjonująca historia polskich pilotów, których odwaga i męstwo ...
Cze 08, 2018
Książka, która zdaniem Mariusza Szczygła warta jest złamania siódmego ...
Cze 06, 2018
Karaś, Junak, Iskra, Bies, wreszcie i Orlik. Pasjonaci aeronautyki ...
Mar 17, 2018
Zastanawialiście się kiedyś, jaki zapach ma przestrzeń kosmiczna? A ...
Mar 01, 2018
Kilka miesięcy temu nakładem poznańskiego wydawnictwa DYGRESJE ...
Lut 19, 2018
Był rok 1982. Od czterech lat byłem pracownikiem ZRLiLK. Ten akurat ...

Nasze Video

Gru 16, 2018
Lotniczy Dom Kultury Skocznia Warszawa w ramach projektu "Niebo bez ...
Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim ...
Sie 15, 2017
W tym roku postanowiliśmy zmienić miejscówkę i nakręcić przelot ...
Maj 19, 2017
Pod koniec kwietnia dzieci z jednej z warszawskich szkół podstawowych ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś ...
Top